Установено е замърсяване на водата в р. Стара река » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Установено е замърсяване на водата в р. Стара река

Акценти

  • Хората в района са видели необичайно тъмния цвят на водата и са усетили специфична миризма

Експерти са извършили проверка на място и са открили причината за проблема.

Извършена е проверка на р. Стара река във връзка с подаден сигнал за замърсяване на водния обект при с. Ново село. В извършената инспекция са участвали представители на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда.

Хората в района са видели необичайно тъмния цвят на водата и са усетили специфична миризма. Освен това във водоем в близост до Ново село е открита и мъртва риба.

След извършения оглед на реката е установено, че замърсяването започва след заустване на отпадъчните води от градска пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Кричим. Проверка е направена и на пречиствателната станция. Констатирано е, че тя работи с нарушен технологичен режим. В точката на заустване водата е видимо непречистена и се усеща неприятен мирис. Специалистите са взели проба от отпадъчната вода в точката на заустяване в р. Стара река. Предстои да й бъде извършен анализ.

Предписание е дадено на „ВиК“ ЕООД в качеството му на оператор на пречиствателната станция. На община Кричим също е връчено едно, като собственик на обекта и титуляр на разрешително за ползване на воден обект. Съгласно препоръките на експертите от Регионална инспекция по околната среда и водите в Пловдив следва да бъдат предприети спешни действия за отстраняване на причините, довели до нарушаване работата на пречиствателната станция. Тя трябва да бъде въведена в нормална експлоатация. Един месец имат на разположение двете институции, за да уведомят директора на РИОСВ – Пловдив за предприетите действия за разрешаване на проблема.

 

Сродни публикации