Счетоводство и юридически консултации » Съвети в земеделието

май 20, 2024

Счетоводство и юридически консултации

 

За тези, които нямат счетоводител или търсят към кого да се обърнат за счетоводни услуги „СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО” предлага счетоводно обслужване:

 

Счетоводство

 • Периодично водене на счетоводни регистри и справки, съобразени със Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти и Международните счетоводни стандарти;
 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан, счетоводна политика и данъчна стратегия;
 • Годишно счетоводно приключване, изготвяне на Годишни финансови отчети и всички приложения към тях;
 • Съставяне на вътрешни отчети, предназначени за ръководителите на предприятията;
 • Ежемесечно изготвяне и подаване в НАП на всички документи относно ЗДДС;
 • Изготвяне на Годишни данъчни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ;
 • Данъчна защита и подготовка на документи за ревизии и проверки, инициирани от НАП;
 • Изготвяне и подаване на статистически форми за целите на изискванията на НСИ;
 • Представителство пред Агенция по Вписванията, НАП, НОИ, НСИ.

ТРЗ и личен състав

 • Изготвяне трудови договори, длъжностни характеристики;
 • Изготвяне на трудови досиета на служителите;
 • Изготвяне на месечна ведомост за заплати;
 • Изготвяне на месечни справки, декларация 1,6;
 • Изготвяне на платежни документи за плащанията на осигурителните вноски;
 • Изготвяне на документи, удостоверяващи осигурителен и трудов стаж на персонала;
 • Изготвяне и подаване на статистически форми за целите на изискванията на НСИ;
 • Представителство пред НАП, НОИ, НСИ.

 

Административни услуги

 • Регистрация на фирми по българското законодателство
 • Пререгистрация
 • Промени във фирмената регистрация

 

Ценовата ни политика е съобразена с индивидуалностите на всеки наш клиент. Нашите цени се определят на база:

 • дейността на всяка фирма
 • средномесечният документооборот
 • броя осигурени лица
 • броя обекти

Цени на месечно счетоводно обслужване:

 • за фирми регистрирани по ЗДДС
 • за фирми нерегистрирани по ЗДДС

Счетоводно годишно приключване, съставяне и подаване на годишен финансов отчет:

 • на фирми с до 50 документа годишно
 • на фирми с до 150 документа годишно
 • на фирми с над 151 документа годишно
 • на фирми, неосъществяващи дейност през годината – (включително и подготовка на уведомление до НСИ за неосъществяване на стопанска дейност)

 

Регистрации

 • регистрация на фирми
 • регистрация по ЗДДС

 

Допълнителни услуги

 • публикуване на годишни финансови отчети
 • подаване на нулева месечна справка-декларация по ЗДДС
 • съставяне на данъчни декларации за физически лица
 • вписване на промяна в обстоятелствата на фирми