Сертифициране » Съвети в земеделието

юни 14, 2024

Сертифициране

Биологичното земеделие има за цел осигуряването на естествена продукция като се спазват естествените природни цикли. За постигането на това се използват набор от цели, практики и принципи, благодарение на които се намалява максимално човешката намеса и влияние върху околната среда, като в същото време се цели функциониране на земеделската система по възможно най-естествения, близък до природата начин.

Типични практики на биологичното земеделие са:

  • Широко използване на метода „сеитбообращения на полските култури“ като предпоставка за ефективното използване на наличните земеделски ресурси.
  • Много стриктни ограничения върху използването на пестициди и изкуствени торове, антибиотици за животни, хранителни добавки, спомагателни вещества в преработката на храните, както и други добавки от този тип.
  • Абсолютна забрана за използването на генетично модифицирани организми
  • Използване на ресурсите „на място“, като например животински тор за обогатяване на почвата или фураж, произведен в самото стопанство
  • Избор на растителни и животински видове, устойчиви на заболявания и добре адаптирани към местните условия
  • Отглеждане на животните в свободни, открити пространства и чрез хранене с биологичен фураж
  • Прилагане на животновъдни практики, отчитащи специфичните нужди на вида

Биологичното земеделие освен допълнителни субсидии осигурява и преференция при изкупуване на продукцията на по-висока цена в сравнение с конвенционалната.

СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО” предлага:

  • сертифициране за биологично земеделие
  • сертифициране по ISO