Програма "СТАРТОВА ПОМОЩ" » Съвети в земеделието

юни 14, 2024

Програма „СТАРТОВА ПОМОЩ“

Програма „СТАРТОВА ПОМОЩ“ цели да осигури начална помощ и съдействие на млади земеделски производители и малки предприятия, които имат намерение да работят в областта на селското стопанство, да развиват земеделски или неземеделски дейности в селски райони.

За кого е предназначена програма „СТАРТОВА ПОМОЩ“?

  • млади земеделски стопани, на възраст между 18 и 40 години
  • земеделски производители над 40 години с вече съществуващо стопанство
  • юридически лица – ООД, ЕООД и др. сдружения, развиващи земеделски и/или неземеделски дейности в селски райони
  • юридически лица – ООД, ЕООД и др. сдружения, с намерения за развитие на земеделски и/или неземеделски дейности в селски райони

 

 

Какво включва програма „СТАРТОВА ПОМОЩ“?

Програма „СТАРТОВА ПОМОЩ“ обхваща цялостното обслужване, необходимо за нормално и ефективно развитие на дейности в областта на селското стопанство. Пакета от услуги включва:

 

 

Защо е необходима програма „СТАРТОВА ПОМОЩ“?

Земеделието е сектор, в който работят 25 % от трудоспособното население или 800 хиляди души. Наблюдава се тенденция за увеличаване на броя на заетите в сектора, като все повече от преориентираните към земеделие стартират с нулев или минимален опит и знания в областта. Основен фактор и причина за преорионтиране са перспективите за развитие – възможности за растеж и кандидатстване по проекти.

Често негативните аспекти на работата биват пренебрегвани и истинският им мащаб става ясен едва след като новоориентираните земеделски стопани са започнали дейност.

Работата в областта на земеделието се харктеризира с времето, което е необходимо да се отделя за извършването на дейностите, нуждата от постоянно усъвършенстване и внедряване на нови технологии, придобиване на нови знания и умения. Прибавяйки и кандидатстване по проект – ангажиментите нарастват значително, като времето за изпълнение става недостатъчно. Ситуацията продължава да се развива в същата насока, докато не дойде момента, в който земеделският стопанин е изправен пред въпроса какво да прави и как да продължи да работи. Много от заетите продължават с усилията да се справят сами със ситуацията поради липса на алтернатива. Други започват да търсят помощ – някой на когото да прехвърлят част от задълженията си. Някой на когото да хвърлят всички документи и да не се занимават повече с тях. Някой, който да свърши всичко останало вместо тях. Целта е ясна – земеделският стопанин трябва да се занимава със земеделие – не с писане на проекти, счетоводство, застраховане и търсене на средства.

Едва тогава можем да говорим за ефективно и развиващо се земеделие.

 

 

Какви са ползите от програма „СТАРТОВА ПОМОЩ“?

  • улеснен достъп до средства от ПРСР
  • улеснена процедура по кандидатстване
  • повече свободно време
  • по-висока ефективност на работа
  • прехвърляне на ангажиментите