Курс по растителна защита за продукти от професионална категория на употреба

юли 24, 2024

Курс по растителна защита за продукти от професионална категория на употреба

Курсовете се провеждат от Център за професионално обучение (ЦПО) към „ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД с лицензия № 200912817. Центърът е лицензиран през 2010 г. от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и към момента предлага обучения по 25 професии и 45 специалности.

От 2011 г. се специализира в обучения в областта на земеделието и селското стопанство, и по-конкретно в областта на растениевъдство, животновъдство, птицевъдство и пчеларство.

От 2012 г. започва пряко сътрудничество със „СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО“ ООД и към момента ЦПО към „ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД е една от основните обучаващи институции, осигуряващи курсове за земеделските стопани, кандидатстващи по Програма за развитие на селските райони.

През април 2015 г. Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) одобри Центърът за професионално обучение към „ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД да обучава професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба за придобиване на Сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията.

Като партньорска организация „Съвети в земеделието“ ООД организира провеждането на курсове за придобиване на Сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията.

Тема на обучение:  „Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба“ 

Форми на обучение:

  • Присъствена
  • Дистанционна

Продължителност: 30 учебни часа

Курсът е задължителен за всички, които нямат висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна защита“ или „Растениевъдство“ и попадат в една от следните категории:

  • Употребяват продукти за растителна защита от професионална категория на употреба;
  • Продават продукти за растителна защита от професионална категория на употреба;
  • Опаковат/преопаковат продукти за растителна защита от професионална категория на употреба;
  • Предоставят консултантски услуги за интегрирано управление на вредители;
  • Извършва биологично изпитване на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба.

Издавани документи при успешно завършване на курс: Удостоверение за придобиване на Сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията

Забележка: Продукти за растителна защита от професионална категория на употреба са продават само на лица, които притежават Сертификат по чл. 83.

Санкции:

  • Който използва продукти за растителна защита от професионална категория на употреба, без да притежава сертификат по чл. 83 се наказва с глоба от 400 до 1400 лв. Когато нарушенията са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 800 до 2600 лв.
  • Който продава продукти за растителна защита от професионална категория на употреба на лица без сертификат по чл. 83 се наказва с глоба от 500 до 2500 лв. Когато нарушенията са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 4000 лв.
  • Който извършва биологично изпитване на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба, без да притежава сертификат по чл. 83 се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв. Когато нарушенията са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.

Списък на разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за растителна защита:

Заявление за включване в курс: изтегли

За записване или въпроси можете да се свържете с нас на телефон 0898 920 019 или чрез нашата контактна форма