Изготвяне на споразумения по чл. 37в и чл. 37ж от ЗСПЗЗ » Съвети в земеделието

юни 21, 2024

Изготвяне на споразумения по чл. 37в и чл. 37ж от ЗСПЗЗ

Изготвянето на споразумение е сложен и продължителен процес, чието успешно реализиране изисква направата му от специалист. За да се доведе докрай едно доброволно споразумение е необходимо всички ползватели в дадено землище да се съберат, да посочат, съгласявайки се един с друг, къде да бъдат настанени и да се подпишат, съгласявайки се с получената земеделска карта на настаняване. Споразумението се изготвя на основание чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ или чл. 37ж, ал. 3 от ЗСПЗЗ и се сключва и актуализира всяка година до 30 август за следващата стопанска година по смисъла на ал. 2, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за арендата в земеделието. В него не могат да се включват имоти, декларирани за обработване в реалните им граници. Споразумението влиза в сила, при условие че обхваща не по-малко от две трети от общата площ на масивите за ползване в съответното землище.

За да се извърши успешно едно споразумение е необходимо всички собственици или ползватели да:

  • – са регистрирани като земеделски стопани по Наредба №3 от 29 януари 1999 г.;
  • – имат подадени Декларации по чл. 69 и чл. 70 от ППЗСПЗЗ за участие в споразумение в срок до 31 юли на текущата година;
  • – са съгласни съответният консултант да изготви споразумението;
  • – са изплатили задълженията си по чл. 34, ал. 7, по чл. 34, ал. 12 и чл. 37в, ал. 6 от ЗСПЗЗ за земите по ал. 3, т. 2 от същия закон за предходните стопански години, задълженията си към държавния и общинския поземлен фонд по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от същия закон;
  • – нямат данъчни задължения;
  • – нямат задължения към Държавен фонд „Земеделие“;
  • – приложат декларация, че не са свързани лица по смисъла на Търговския закон с лица, които не са изплатили задълженията си по чл. 34, ал. 6 и по чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от същия закон за предходните стопански години, както и задълженията си към държавния и общинския поземлен фонд;

Санкции:

  • – В случаите, в които не се изготви доброволно споразумение, Общинските служби „Земеделие“ изготвят служебно споразумение, според което земеделските стопани се настаняват в землището на случаен принцип, без значение техните желания.

Свързани услуги:

 

За въпроси и изготвяне на документи можете да се свържете с нас на телефон 0879 299 631 или чрез нашата контактна форма.