Изготвяне на Декларации по чл. 69 и чл. 70 от ППЗСПЗЗ » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Изготвяне на Декларации по чл. 69 и чл. 70 от ППЗСПЗЗ

В срок до 31-ви юли на всяка календарна година всеки собственик или ползвател на земеделска земя трябва да уведоми Общинската служба „Земеделие“ за стопанисваните от него земи. Това се случва с подаване на Декларация по чл. 69 и чл. 70 от ППЗСПЗЗ (Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи). Подаването може да се извърши лично или чрез упълномощен представител. В документа се посочва формата на стопанисване на земите (собствена, под наем, под аренда) и начинът им на трайно ползване (нива, ливада, пасище, трайно насaждение и др.).  Задължение имат и земеделските стопани, които обработват наети имоти. Подадена в срок декларация важи за следващата стопанска година.

С подаването на Декларации по чл. 69 и чл. 70 от ППЗСПЗЗ собствениците или ползвателите на земеделските земи имат право да избират дали стопанисваните от тях земи да участват в споразумения по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ (Закона за собствеността и ползването на земеделските земи) или да не участват, обработвайки ги в т.нар. „реални граници“.

Санкции:

  • – В случай, че Декларацията по чл. 69 и чл. 70 от ППЗСПЗЗ не бъде подадена срок земеделският стопанин няма да може да се регистрира или пререгистрира като такъв съгласно Наредба №3 от 29 януари 1999. В следствие на това имотите няма да могат да бъдат заявени за подпомагане по схеми за директни плащания и земеделският стопанин няма да получи подпомагане

Свързани услуги:

 

За въпроси и изготвяне на документи можете да се свържете с нас на телефон 0879 299 631 или чрез нашата контактна форма.