Изготвяне на договори за наем или аренда на земеделска земя » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Изготвяне на договори за наем или аренда на земеделска земя

Обработването на земеделска земя е строго регламентирана в закона дейност. Всеки собственик на такава земя решава дали сам да я обработва или да я предостави на трети лица. Предоставянето на земеделска земя се извършва чрез два основни договора, които можем да изготвим за вас. Договорите за наем и договорите за аренда си приличат по много показатели, но в същото време има и известни разлики.

Договорът за наем се позовава на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД – чл. 228 – чл. 239), а договорът за аренда се урежда чрез Закона за арендата в земеделието (ЗАЗ).

Най-същественото различие между двата вида договори е срокът, за който те се сключват. При договорът за наем няма минимален срок на сключване, а при договорът за аренда има – 5 стопански години. Докато договорът за аренда може да бъде сключен пожизнено, то договорът за наем може за бъде сключен най-много за 10 години.

Двата договора се различават още по това, че договор за аренда може да бъде сключен само от собственик на поземлен имот, докато договор за наем може да бъде сключен и от несобственик.

Друга важна разлика е, че договор за аренда се сключва в писмена форма с нотариална заверка на подписите на страните. Той се вписва в Службата по вписванията и регистрира в съответната Общинска служба „Земеделие“. При прекратяване на арендния договор процедурата е същата – прекратяването трябва да бъде вписано в нотариалните книги. За договор за наем на земеделски имоти няма такива изисквания. Той може да бъде сключен и устно. С оглед по-лесно доказване на постигнатите договорености, най-често договорът за наем се сключва писмено без да се заверява от нотариус. При заявено желание на страните, той също може да бъде заверен от нотариус.

Трябва да бъде обърнато внимание, че при сключен договор за аренда се дължи арендно плащане, чийто размер се определя благодарение на ЗАЗ. То може да бъде в пари или в натура. При договора за наем наемната цена се договаря свободно, а плащането е в пари.

С така изложените различия, договорът за наем изглежда по-благоприятен за собственици, които не са сигурни в намеренията на арендатора или които не желаят обвързване за дълъг период от време. Договорът за аренда обаче задължително е с нотариална заверка и по този начин той предоставя лесна възможност за собственика на земята да се снабди с изпълнителен лист и да събере принудително дължимите суми чрез съдебен изпълнител, в случай че арендаторът не плаща договореното арендно възнаграждение. Също така изискването за вписване на договора за аренда заедно с условието за представяне на скица на имота, гарантира, че обработваемата земя ще се обработва само от един арендатор. По този начин се намалява до минимум възможността за спорове относно докъде се простират границите на обработваемите имоти.

От другата страна, при едногодишните договори за наем, често се наблюдават измамни практики. Тяхното манипулиране е лесно, тъй като е трудно да бъдат проследени и проверени подписите на лицата. Съгласно Закона за задълженията и договорите няма конкретно изискване подписите на лицата да се поставят пред служител в Общинските служби. По този начин собственикът или собствениците на земеделска земя много лесно може да се окажат измамени.

В заключение трябва да бъде отбелязано, че преди всичко сключването на аренден договор гарантира по-голяма сигурност както за арендодателя, така и за самия арендатор.

 

Санкции:

  • – В случай, че заинтересован земеделски стопанин не сключи навреме своите договори за наемане на желаната от него земя, то включването на въпросната земя в анкетната му карта и по-късно в заявлението му за директни плащания ще бъде невъзможно. Това автоматично означава, че субсидии за поземлените имоти, за които няма приложени договори, няма основание и начин да бъдат изплатени.

Свързани услуги:

 

За въпроси и изготвяне на документи можете да се свържете с нас на телефон 0879 299 631 или чрез нашата контактна форма.