Окомплектоване на документи за реализация на продукция » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Окомплектоване на документи за реализация на продукция

Реализацията на продукцията е важна част от формирането на прихода на земеделския стопанин. Тя не само е допълнителен финансов ресурс. Това е доказателство, че работният процес протича правилно и стопаните не прахосват излишно средства.

През календарната година различните направления имат различни срокове за реализация на продукцията, а именно:

В периода от 2 до 31 януари на всяка календарна година земеделските производители, кандидатствали в Кампания за предходната година по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци и за зеленчуци–оранжерийно производство, трябва да подадат декларация по образец и да предоставят документи. Документацията трябва да доказва минимални добиви и реализация на произведената продукция. Попълнените документи по образец се подават до 31 януари на следващата година за предходна кампания. Те се депозират в областните дирекции на ДФЗ по постоянен адрес на кандидата – физическо лице. При юридически лица и еднолични търговци – по адрес на управление.

Не подлежат на подпомагане кандидатите по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци, които не са предоставили декларация и опис по образец, утвърден от Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за произведената продукция през годината на кандидатстване, както и документи, които доказват нейната реализация в периода по чл. 32 на Наредба 3 от 17.02.2015г.

В периода от 01 до 31 октомври на всяка календарна година земеделските стопани, които са подали заявления за подпомагане за директни плащания за Кампания за същата година по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави, Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол, Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол от млечни породи и Схемата за обвързано подпомагане на биволи се подават документи за реализация на мляко и/или млечни продукция. Документите за доказване на количествата реализирано мляко и/или млечни продукти трябва да са издадени в периода от 01 октомври на предходната година до 30 септември на настоящата година и представени в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“ – РА.

Земеделските стопани, заявили подпомагане с директни плащания едновременно по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници и Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол, подават в същия срок декларация по образец за разпределение на приплодите.

Изискването за реализация на мляко не се прилага за застрашените от изчезване породи говеда, както и за автохтонните породи овце-майки и кози- майки, посочени съответно в Приложение №6 и Приложение №7 от Наредба №3 за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

 

Санкции:

  • – В случаите когато земеделските стопани, участващи в някоя от гореописаните схеми, не предоставят документи за реализация на своята продукция, те губят правото да получат подпомагане за съответните трайни насаждения или животни, заявени по конкретна схема, изискваща реализация на продукция.

Свързани услуги:

 

За въпроси и изготвяне на документи можете да се свържете с нас на телефон 0879 299 631 или чрез нашата контактна форма.