Увеличен е бюджета по подмярка 4.2 » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Увеличен е бюджета по подмярка 4.2

Със Заповед от 17.09.2016 г. на министъра на земеделието и храните и във връзка с разпоредбата на чл. 40, ал. 3 от Наредба № 20 от 27 октомври 2015 година за прилагане на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. е одобрен допълнителен бюджет по подмярка 4.2. Одобреният допълнителен бюджет е в размер на левовата равностойност на 80 794 849.00 евро и покрива всички проекти, получили 55 точки по критериите за подбор.
ДФЗ-РА започна одобрение на гореописаните проекти като към настоящия момент същите са обработени до състояние „Отчет на съответствие” с критериите, определени в Наредба № 20 от  27.10.2015 г.

 

Заповед № РД 09-689/17.09.2016 г.: Изтегли

 

За автора

Сродни публикации