Увеличава се територията на горите у нас » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

Увеличава се територията на горите у нас

Акценти

  • Извършени са 172 800 проверки на обекти за добив, складиране, преработка и търговия с дървесина
  • Добре работи системата за отчитане на добива и движението на дървесина в реално време

По наблюдения на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) залесената територия на страната е увеличила размера си с над 1 500 000 дка. Това от своя страна създава възможност за увеличаване добива на дървесина. Около 8 млн.куб.м. са необходими за задоволяване потребностите на населението и на дървопреработвателната индустрия.

В горскостопанските планове и програми за последните две години е предвидено увеличение на залесените площи, което към момента възлиза на 8,3 – 8,5 млн.куб.м стояща маса. Чрез него ще бъде усвоена дървесината повредената от ледоломи, ветровали, снеговали, нападения от корояди и болести. Изчисленият годишен прираст е 14 млн. куб. м., а незаконно усвоената дървесина средногодишно е близо 300 хил. куб. м. Въз основа на тези данни може да се каже, че нуждите от дърва за отопление и дървопреработване могат да бъдат задоволени.

През последните години се води усилена борба за ограничаване на незаконната горска сеч. За първите шест месеца на 2018 г. са извършени 172 800 проверки на обекти за добив, складиране, преработка и търговия с дървесина, МПС, ловци и риболовци. Резултатите от тях показват:

  • 5 373 съставени акта;
  • 6 953 куб. м. незаконно добита дървесина.

Добре работи системата за отчитане на добива и движението на дървесина в реално време. Чрез нея се въвежда издаването на електронни превозни билети:

  • от временните складове за горски и извънгорски територии;
  • от обектите за преработка и търговия с дървесина.

Идеята на системата е да обвърже позволителната сеч с билетите за превоз, електронните дневници и билети от обектите за преработка на дървесина. С цел повишаване на контрола задължително се извършва видеонаблюдение на обектите за преработка, а превозните средства се оборудват с GPS устройства.

Направено е предложение за увеличаване размера на санкциите и глобите за незаконния добив на дървесина. Стрeмежът е да се увеличи събираемостта на глобите и да се ограничи прекратяването на досъдебните производства поради малозначителност. Според експерти тези законови промени биха били предпоставка за намаляване на незаконната сеч.

Активното гражданско участие по опазване на залесените територии у нас провокира осигурената вече прозрачност на работа на горските институции. Всяко заинтересовано лице има свободен достъп до електронната отчетна система чрез интернет портал на ИАГ. В реално време може да се получи информация, относно превозните средства, извършващи транспорт на дървесина, нейния вид и наличието на издаден превозен билет с точно местоположение на издаване.

 

Сродни публикации