Увеличават бюджета за извънредния прием по Мярка 121 » Съвети в земеделието

ноември 28, 2023

Увеличават бюджета за извънредния прием по Мярка 121

Финансовата помощ за приетите заявления за подпомагане в периода на извънредния прием по Мярка 121 е увеличен от левовата стойността на 50 000 000 евро до левовата равностойност на 62 000 000 евро.

Заявления за подпомагане, чиито заявени и допустими за финансиране разходи надхвърлят общия размер на бюджета по мярката, определен за приема на заявления за подпомагане по мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства" със Заповед № 03-РД/1690 от 28.08.2015 г. и увеличен с настоящата заповед, могат да бъдат одобрени за финансиране и договор за предоставяне на финансово подпомагане може да бъде сключен под условие, че в двумесечен срок от подаване на заявката за окончателно плащане по договора за предоставяне на финансова помощ, сключен със съответния кандидат, бъде осигурен (е наличен) бюджет за финансиране на заявените със заявката за плащане разходи.

За осигурен (наличен) бюджет по смисъла на предходното изречение се счита наличната до посочената дата сума, формирана като сбор от намаленията по договорените средства в процеса на изпълнение на поетите ангажименти от ползвателите, с които са сключени договори за предоставяне на финансова помощ по мярка 121 като:

наложени от ДФ „Земеделие'' редукции и намаления на заявени разходи по подадени заявки за плащане по мярка 121, независимо от основанието за това: анулиране на задълженията, поети от ДФ „Земеделие“ към ползватели със сключени договори за предоставяне на финансова помощ по мярка 121 поради неподаване на заявки за окончателно плащане в нормативно установения срок; поради прекратяване и/или разваляне на сключените договори за финансова помощ по мярка 121 независимо на какво основание е настъпило това; подлежаща на възстановяване финансова помощ, изплатена по сключени договори за финансово подпомагане по мярка 121, при установени от ДФ „Земеделие“ случаи на неизпълнение на договорни и/или нормативни задължения от страна на ползвателите след изплащане на помощта; намаления (коригиране) на първоначално договорената финансова помощ за проекти по мярка 121 въз основа на сключени с ползвателите допълнителни споразумения (анекси) към договорите за финансово подпомагане, с които от предмета на договорите отпадат одобрени активи;

намаления (коригиране) на първоначално договорената финансова помощ за проекти по мярка 121 въз основа на договорените след проведени процедури за възлагане на обществени поръчки суми за изпълнение на дейностите по одобрените проекти и сключени договори с ползвателите по мярка 121, които имат качеството на възложители по Закона за обществените поръчки, анекси към договорите за предоставяне на финансова помощ, с които се определя окончателния размер на финансовата помощ, съобразно размера на сключените договори за обществени поръчки;

наложени от ДФ „Земеделие" финансови корекции върху стойността на сключените договори за възлагане на обществени поръчки за дейности, финансирани по мярка 121, въз основа на осъществен текущ и/или последващ контрол относно законосъобразността на процедурите от страна на ДФ „Земеделие“ или други компетентни за това органи.

Одобрението на заявленията за подпомагане при посочените по-горе условия да се извърши в низходящ ред на класираните кандидати в зависимост от получения при оценяването на проектите им брой точки, който не може да бъде по-малък от 5 т.

 

Заповед за изменение: Изтегли

 

За автора

Сродни публикации