Тютюнопроизводителите ще получат 77 милиона лева за Кампания 2019 » Съвети в земеделието

юли 25, 2024

Тютюнопроизводителите ще получат 77 милиона лева за Кампания 2019

Акценти

  • Ставките за всяка от сортовите групи тютюн ще бъдат определени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите

Финансов ресурс в размер до 77 милиона лева по схемата за преходна национална помощ за тютюн за 2019 г.

Право на подпомагане имат земеделски стопани, отглеждали тютюн през поне една от годините, включени в референтния период 2007 – 2009 г. Продукцията им следва да е изкупена и премирана по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия.

Допустими за участие в схемата са:

  • – тютюнопроизводителите, които продължават да извършват земеделска дейност. Те трябва да регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. или да са вписани в базата данни на производителите на тютюн;
  • – собственици на животно, животновъден обект или пчелно семейство, регистрирани в системата на БАБХ;
  • – да са регистрирали правно основание за най-малко 0,1 ха.

Преходната национална помощ за тютюн се изплаща на килограм въз основа на средногодишното количество изкупен качествен (1-3 класа) тютюн по сортови групи през референтния период, съгласно данните за изкупения и премиран тютюн, представени от Фонд „Тютюн“. Когато земеделският стопанин не е отглеждал тютюн през всичките три години от референтния период, помощта се определя въз основа на средногодишното количество изкупен тютюн по сортови групи за годините, през които е отглеждал тютюн.

 

 

За автора

Сродни публикации