Тристранното споразумение за модернизирането на европейската рамка за интегрирана статистика на земеделските стопанства вече е факт » Съвети в земеделието

септември 27, 2023

Тристранното споразумение за модернизирането на европейската рамка за интегрирана статистика на земеделските стопанства вече е факт

Акценти

  • Нов регламент за интегрирана статистика на земеделските стопанства
  • Значително се подобрява събирането на данни на ниво земеделско стопанство
  • Гъвкавост при използването на новите информационни технологии

На 11 април 2018 г. между Българското председателство на Съвета и представителите на Европейския парламент и Европейската комисия (Евростат) беше постигнато споразумение относно модернизирането на европейската рамка за събиране на интегрирана статистика на земеделските стопанства. Тази информация беше потвърдена от  посланиците на ЕС.

В края на  2016 г.  Евростат представи за разглеждане досие 2016/0389 (COD) с предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета във връзка с интегрираната статистика на земеделските стопанства и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1166/2008 и (ЕС) № 1337/2011. След подробно разглеждане и обсъждане, на 11 април 2018 г. между Европейския парламент, Съвета и Евростат се проведоха заключителни преговори, чиято цел беше постигане на съгласие за окончателния компромисен текст на предложения регламент. Г-н Сергей Цветарски, председател на Националния статистически институт беше нашият представител на Съвета. Постигнатият компромис осигурява баланс между:

  • променливите нужди от статистически данни при изготвяне на политиките в отрасъла;
  • гарантиране на поносими граници на разходите;
  • гарантиране натоварването на респондентите и администрациите.

Чрез новият регламент за интегрирана статистика на земеделските стопанства се определят:

  • рамката за събиране, обработка и разпространение на данни за структурата на земеделските стопанства;
  • правилата за провеждане на преброяването на земеделските стопанства през 2020 година;
  • правилата за провеждане на изследванията на структурата на земеделските стопанства през 2023 и 2026 година.

В приложение са включени променливите, за които се събират данни от земеделските стопани и от наличните административни източници.

Политиките за развитие на земеделския отрасъл вече ще се разработват въз основа на доказуеми, надеждни и сравними данни. След тези промени се очаква подобряване на статистиката на ниво стопанство. Това ще спомогне за изпълнение и наблюдение на Общата селскостопанска политика.

Чрез новите правила значително се подобрява събирането на данни на ниво земеделско стопанство. Осигурява се и гъвкавост при използването на новите информационни технологии.

Следва да се проведе гласуване на първо четене на регламента от Европейския парламент, а след това приемането му от Съвета. Регламентът ще влезе в сила след публикуването му в Официалния вестник на ЕС.

 

Сродни публикации