Изискванията за транспортирането на животни спешно трябва да се подобрят » Съвети в земеделието

юли 15, 2024

Изискванията за транспортирането на животни спешно трябва да се подобрят

Акценти

  • Чрез системи за геолокация ще може да се следи местоположението на животните и продължителността на пътуванията им

Новите технологии трябва да се внедрят в прилаганите транспортни практики

Изискванията за транспортирането на животни имат нужда от промени. За това апелират евродепутатите. Според тях ЕС и държави-членки трябва да спазват правилата за защита и хуманно отношение към транспортираните животни. Паралелно с това трябва да бъдат налагат и санкции на всички нарушители.

Стремежът промените да обхванат всички страни от ЕС не е от вчера.

Какви са предвижданите санкциите за нарушителите?

Необходимо е изискванията да се спазват от всички, а за нарушителите, ЕК не трябва да затваря очи. Всяка страна, която пристъпва условията трябва да бъде санкциониран за това. Държавите-членки също трябва да преследват нарушенията на правилата на ЕС. Нужни са ефективни, пропорционални и възпиращи наказания, които са съобразени със законовите изисквания и са хармонизирани на ниво ЕС. Те трябва да са съобразени с нанесените щетите, обхвата, продължителността и повторяемостта на нарушението. Сред санкции следва да бъдат включени конфискация на превозни средства, задължителна преквалификация на персонала, които отговаря за хуманното отношение към животните.

Изисквания към транспортните средства

Евродепутатите апелират за внедряване на модерни технологии за подобряване прилагането на действащите правила. Нужно е да бъдат разработени системи за геолокация. С тяхна помощ ще може да се следи местоположението на животните и продължителността на пътуванията им. Обратна връзка между точката на заминаване и пристигане в реално време ще спомага за откриване на нарушенията и неправилното попълване на дневниците за пътуване.

Защитата на животните може да се повиши, ако националните органи предприемат изпълнението на следните стъпки:

  •  увеличаване броя на спонтанните проверки;
  •  при установяване на нарушени, информацията трябва да бъде разпространявана до всички страни, които са част от транспортния маршрут.
  •  нужно е създаването, разработването и внедряването на системи за предотвратяване на повтарящи се нарушения;
  •  при повторни нарушения трябва да се прекратява или отнема лиценза на превозвача;
  •  трябва да бъде забранена употребата на несъответстващи превозни средства и плавателни съдове. Необходимо е да се адаптират пристанищата към изискванията за хуманно отношение към животните. Паралелно с това проверките преди натоварване трябва да се подобрят.

Подкрепа за създаването и налагането на нова стратегия за хуманно отношение към животните до 2020-2024 г. изразяват и от ЕП. Нужно е да се даде ясна дефиниция за годните за извършване на транспорт средства и да се определи система за оценяването им като такива. Евродепутатите настояват да се изготви научнообоснована актуализация на правилата на ЕС за транспортните средства. Тя ще гарантира:

  •  температурен контрол и качество на вентилацията;
  •  подходящи системи за осигуряване на питейна вода и течни фуражи;
  •  намалена гъстота на отглеждане и достатъчна минимална височина;
  •  адаптиране на превозните средства към различните нужди.

Промени във времето за транспортиране

Според експертите от Комитета по земеделие времето за транспортиране на животни трябва да бъде възможно най-кратко. В тази връзка те насърчават алтернативните стратегии. Такива са местните или мобилни съоръжения за клане и преработка на месо в близост до мястото на отглеждане или стопанството, кратките разпределителни вериги и директните продажби. Според евродепутатите е необходимо да се извърши проучване относно подходящото време за пътуване за различните видове животни. Въз основа на тези данни е добре да се разработи стратегия за преминаване от транспортиране на живи животни към транспорт на месо, трупове и зародишни продукти, ако и когато това е възможно.

В приетите текстове е упоменато също, че ако стандартите за транспорта в страните извън ЕС не бъдат приведени в съответствие с тези на ЕС и не започнат да се прилагат правилно, ЕС следва да намери начин и да смекчи различията. Това може да се постигне чрез двустранни споразумения или, ако не е възможно, чрез забрана за транспортирането на живи животни в съответните страни. Според евродепутатите, държавите от ЕС, граничещи с държави извън ЕС, следва да предоставят места за почивка. Там животните ще могат да бъдат разтоварени и да получат храна и вода, докато чакат да напуснат ЕС.

Какво предстои?

Одобреният от Комисията по земеделие текст следва да бъде разгледан от Парламента като цяло. Това може да се случи по време на пленарната сесия на 11 – 14 февруари в Страсбург.

Ежегодно милиони животни биват транспортирани в и извън държавите-членки на ЕС. Това се извършва с цел развъждане, отглеждане, допълнително угояване, клане, отдих, състезания и спътници.

 

Сродни публикации