Тече обществено обсъждане по проект на насоки по подмярка 7.6 » Съвети в земеделието

септември 29, 2023

Тече обществено обсъждане по проект на насоки по подмярка 7.6

Акценти

  • По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения

Целта на процедурата е да повиши качеството на живот и да запази културната идентичност и традиции в селските райони.

Запазването на духовния и културния живот на населението е от важно значение за развитието на селските райони. Културно-историческото развитие на Република България обуславя богато културно наследство, което се запазва и съхранява в различни обекти с религиозно значение, църкви, храмове и манастири.

Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в запазване на културната идентичност и традиции в селските райони и повишаване качеството на живот на хората, живеещи в тях.

28 423 283 лева е общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Той не може да надвишава левовата равностойност на 300 000 евро за проекта.

Допустими кандидати

Допустими кандидати по процедурата са местни поделения на вероизповеданията, признати за юридически лица по силата на чл. 10 от ЗВ или Регистрирани като юридически лица съгласно чл. 20 от ЗВ.

ДОПУСТИМИ за подпомагане са следните разходи за:

  • – възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в т.ч. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
  • – закупуване на нови машини, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг, до пазарната им стойност;
  • – придобиване на патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки, свързани с дейностите по проекта, до пазарната им стойност;
  • – свързани с проекта, в това число разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите разходи по проект.

На този етап в ИСУН 2020 и на посочената електронна поща трябва да се изпращат единствено предложенията и възраженията, които се отнасят до проекта на Насоки за кандидатстване по процедурата.

Въпроси, свързани с разяснение на текстове от условията за кандидатстване и условията за изпълнение, могат да бъдат изпращани след публикуването на обявата за откриване на процедурата заедно с одобрените насоки.

Запознайте се с документите ТУК.

 

За автора

Сродни публикации