Технология за отглеждане на царевица » Съвети в земеделието

юли 08, 2020

Технология за отглеждане на царевица

Акценти

  • За райони с чести засушавания са за предпочитане ранните хибриди

Биологични изисквания – Вегетационен период – 9-140 дни. Кръстосаноопрашващо се растение. Фази на развитие – поникване,трети лист, шести-седми лист, девети лист, вретенене, изметляване, цъфтеж, наливане на зърното (30-35 дни), узряване ( млечна зрялост-20 дни след оплождането, восъчна-около 40 дни и стъкловидна – около 50 дни).

Изисквания към топлината.

– покълнване – при 6о°С, при полска обстановка – 10-12°С; Надземните части се повреждат при минус 1,1-1,7°С а загиват при минус 3- минус 4о°С; оптимална температура за покълнването – 23-25°С

– първият етап на вегетация – 20оС, а в по-късен – 28-30°С

– температурна сума за приключване на жизнения цикъл – за ранните хибриди – 2200°С, за средно ранните – 2400°С за средно късните – 2720°С и за късните – 3120°С.

Изисквания към влагата.

– покълнване – при поемане на вода 45% от теглото на семената; 70-75 % от ППВ; Нуждите от вода са най-малки в началото, а по-големи в периода на вретенене, цъфтеж и наливане на зърното.

– Необходима вода за целия вегетационен период – за създаване на 1200 кг биомаса и 450-500 кг зърно са необходими 450-550 куб. м. вода.

– Разпределение на валежите – май-юни – по 88-89 мм; юли – август – по 112-113 мм.

 

Изисквания към светлина.

Най-висока светлинна крива на фотосинтезата има посевът с оптимален брой растения.

 

Изисквания към почвата.

Плодородни, структурни и дълбоки почви, каквито са черноземните и наносните почви по поречията. Реакцията на почвата (рН) – около 6,0. Не понася високо ниво на подпочвените води.

 

АГРОТЕХНИКА.

 

Място в сеитбообращението.

– Най-подходящи предшественици – многогодишни бобови култури – люцерна, детелина, еспарзета;

– на практика – редуване на царевицата със зимни житни-пшеница, ечемик, ръж;

– смесено отглеждане – фасул, соя, бакла, грах.

Обработка на почвата.

– дълбока оран – 25 см;

– есенно преораване;

– предпосевна подготовка на почвата – култивиране с брануване; Първото култивиране на 10-12 см, а второто – на 6-8 см;

 

Торене.

– при добив 1000 кг/дка зърно и съответно количество листна и стъблена маса, тя извлича от почвата 29,1 кг азот, 7,6 кг фосфор и 21,2 кг калий.

– При добив 400-500 кг/ дка зърно се внасят 12-14 кг азот, 8-10 кг фосфор и 5-6 кг калий.

 

Сеитба.

За по-влажните райони са по-подходящи средно късните и късни хибриди;

За райони с чести засушавания са за предпочитане ранните хибриди;

– Избор на семена – семената от долната и средна част на кочана са с добри посевни качества за разлика от тези на връхната част.

Семена – от семепроизводни посеви със сертификат за качество, с висока кълняемост;

Обеззаразяване на семената – срещу болести и неприятели;

Третиране на семената – с молибден;

– Време на сеитба.

 

Поникване – температура 10-12ºС на почвата на дълбочина 8-10 см

– Начин на засяване – междуредово разстояние 70 см и гъстота съобразена с изискванията на хибрида.

– Гъстота на посева – броя на растенията на декар се съобразява с зрелостта на хибрида – за ранните хибриди – 5000 бр.; средно късните – 4500 бр. за късните – 4000-4200 бр.

– Сеитбена норма – определя се от броя на семената на декар.

– Дълбочина на засяване – 6-8 см.

 

Грижи през време на вегетацията.

– Валиране – непосредствено след сеитба;

– борба с плевели – брануване във фаза 3-5 лист и две окопавания – първото когато растенията формират 4-5 листа на дълбочина 8-10 см, а второто около две седмици след него на дълбочина 4-5 см., след фаза трети лист; Използването на хербициди срещу широколистни плевели става във фаза 3-5 лист, а срещу балур и други житни – във фаза 3-8 лист в зависимост от приложения хербицид.

– подхранване;

– напояване – гравитачно и дъждуване;

– борба с болести и неприятели. Най-важни болести са обикновената главня, листният пригор и други. От неприятелите големи повреди нанасят телените червеи; цвекловите хоботници –обикновен, сив и черен; царевичен пробивач и други.

 

Сродни публикации