Твърда пшеница – борба с неприятелите, напояване, икономическа ефективност » Съвети в земеделието

Твърда пшеница – борба с неприятелите, напояване, икономическа ефективност

БОРБА С НЕПРИЯТЕЛИТЕ ПО ТВЪРДАТА ПШЕНИЦА

Системата от мероприятия за борба срещу неприятелите по твърдата пшеница включва всички методи и средства – агротехнически и химически.

Централно място в борбата с неприятелите заема химичният метод. Важно условие е използването на икономическите прагове на вредност и прилагане на съответните инсектициди (Таблица 5). Необходимо е борбата да се насочи срещу най-чувствителните фази на културата и стадии от развитието на неприятелите и към опазване на полезната ентомофауна.

НАПОЯВАНЕ НА ТВЪРДАТА ПШЕНИЦА

Критичният период при твърдата пшеница по отношение на влагата е свързан с изкласяването и наливането на зърното. През средно влажни години увеличението на добива е 28.3 %, през средно сухи – 50.5 %, през сухи години – 75.6 %. Изследванията у нас показаха, че при твърдата пшеница висок ефект се получава с една поливка от 50 см3/дка през фаза изкласяване.

Таблица 5. Регистрирани препарати у нас за борба с неприятелите по пшеницата

Препарат Активно вещество                                        Доза срещу неприятели, мл(г)/дка
Житен

бегач

Житни

пиявици

Житни

дървеници

Листни

въшки

Житни бълхи,

цикади и мухи

Обикновена

полевка

1 2 3 4 5 6 7 8
Агрия 1050 500 г/л фенитротион 175 120
Актара 25 ВГ 250 г/кг тиаметоксам 7 7
Актелик 50 ЕК 500 г/л пиримифосметил 125 125
Алфа комби 51.25 ЕК 12.5 г/л есфенвалерат+ 70 50 50 50 50
Антио 33 ЕК 500 г/л фенитротион 100 100 100
Банкол 50 ВП 337 г/л формотион 60 100
Бестселър 100 ЕК 500 г/кг бенсултап 12,5
Бонус СК 100 г/л алфациперметрин 25 25
Булдок 025 ЕК 40 г/л алфациперметрин 40 50 50
Вазтак 10 ЕК +120 г/л тефлубензурон 30 12 20 20
Вазтак 2 ЕК 25 г/л бетацифлутрин 60
Децис 2.5 ЕК 100 г/л алфациперметрин 40 30 30 30
Димилин 25 ВП 20 г/л алфациперметрин 50
Дует 530 ЕК 25 г/л делтаметрин 70
Дурсбан 4 Е 250 г/л дифлубензурон 60 100 100 100
Екалукс 25 ЕК 50 г/л циперметрин+480 150 175 150 150
Елсан 50 ЕК г/л хлорпирифосетил 200
Ерифан 48 ЕК 480 г/л хлорпирифосетил 150
Ефциметрин 10 ЕК 250 г/л киналфос 30 30
Ефциметрин 25 ЕК 250 г/л циперметрин 15
Карате 2.5 ЕК 25 г/л ламбда цихалотрин 30 25 25 25
Карате Зеон 50 г/л ламбда цихалотрин 20 20
Кинмикс 5 ЕК 50 г/л бета циперметрин 30 30 20 30
Клерат 5 г/кг бродифакум 5-7 г/

обитаем

ход

Контрак 0.005 % бродифакум 5-7 г/

обитаем

ход

Крайцер 350 ФС 350 г/л тиаметоксам 100мл+

200мл

вода/100 кг

Ларвин 375 375 г/л тиодикарб 125 100 100
Маршал 25 ЕК 250 г/л карбосулфан 100
Маврик 2 Ф 240 г/л тауфлувалинат 25 25 25 25
Моспилан 20 СП 200 г/кг ацетамиприд 12,5 12,5 12,5
Нуреле Д 50 г/л циперметрин+480 70 50 50 50 50
Пиримост 48 ЕК г/л хлорпирифосетил 80 100 100 100
Пиринекс 25 МЕ 480 г/л хлорпирифосетил 150 150
Пиринекс 48 ЕК 480 г/л хлорпирифосетил 150 100 100 100 100
Промет 400 СК 480 г/л хлорпирифосетил 600 мл/

100 кг семе

Релдан 50 ЕК 400 г/л фуратиокарб 150 100 100 100
Релдан 40 ЕК 400 г/л хлорпирифосметил 120
Регент 200 СК 200 г/л фипронил 10 10 10 10 10
Регент 800 ВГ 800 г/л фипронил 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Санмба 530 ЕК 50 г/л циперметрин+480 70 50 50 50 50
Санпирифос 480 ЕК г/л хлорпирифосетил 100
Севин 85 ВП 480 г/л хлорпирифосетил 80
Спектър 50 ЕК 850 г/кг карбарил 100
Сторм 500 г/л хлорпирифосметил 10g

обитаем ход

Суми алфа 5 ЕК 0.005 % флокумафен 25 25 25 25
Сумитион 100 ЕК 50 г/л есфенвалерат 75 60 60 60 60
Суперсект 10 ЕК 1000 г/л фенитротион 12,5 15 15 15
Талстар 10 ЕК 100 г/л 10 15 15
Терагард плюс цистранциперметрин 70 50 50
Томбел 32 ЕК 100 г/л бифентрин 150 100 150 150
Фюри 10 ЕК 480 г/л хлорпирифосетил 7,5 7,5
Циклон 10 ЕК +50 г/л циперметрин 15 15
Ципергард 25 ЕК 160 г/л киналфос+160 г/л 12 12 12 12
Циперкал 100 ЕК тиометон 15 15 15
Ципермост 25 ЕК 100 г/л зетациперметрин 12 12 12
Циперсан 25 ЕК 100 г/л циперметрин 12,5 15 15 15
Циперфос 530 ЕК 250 г/л циперметрин 70 50 50 50 50
Шерпа25ЕК 100 г/л циперметрин 12 12 12

 

ПРИБИРАНЕ НА ТВЪРДАТА ПШЕНИЦА

Прибирането на твърдата пшеница трябва да започне последните 2-3 дни на восъчната и не по-късно от 5-тия ден след настъпването на пълната зрялост. Основен метод за нашата страна е прякото комбиниране.

Агротехнически изисквания

Общите загуби при благоприятни атмосферни условия не трябва да бъдат повече от 2 % /0.5 % от жътварката и 1.5 % от вършачката/, а при полегнали посеви не повече от 2.5 %. Загубите
от недоовършано и неотделено зърно не трябва да превишават 1 %. Чупенето на зърно за семе да не е повече от 1 %, а за продоволственото и фуражно зърно – не повече от 2 %. Влажността на зърното не трябва да превишава 13-14 %.
Задължително условие е при прибирането на твърдата пшеница да се правят няколко регулировки на вършачния апарат през деня. При започване на работа сутрин разстоянието трябва да бъде най-малко за пълно овършаване на класовете. След това към обяд следва друга регулировка, т.е. разстоянието се увеличава вследствие на повишаване на температурата и лесното овършаване на класовете.
При прибиране на семепроизводни посеви комбайните се почистват и измиват много добре, за да не се допусне механично замърсяване със семена от обикновена пшеница, ечемик или
смесване на различни сортове. При наличие на повече от 10 % примес от мека пшеница, търговските организации не я изкупуват като твърда, а като обикновена.

ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ

Твърдата пшеница е култура с повишени изисквания към качеството на зърното с цел получаване на висококачествени макаронени изделия. На тази база е разработена примерна технология в 2 варианта (Таблица 6). Първият вариант на технологията (стандартният), е с прилагане на минимума от технологични операции. При втория (интензивния) имаме оптимални нива на азотно и фосфорно торени при участие на 2 растежни регулатора –
Тритимил в доза 30 мл/дка и Мастербленд в доза 350 мл/дка. Нормите на торене с азот и фосфор са съответно 10 и 0 кг/дка активно вещество при първия и 14 и 10 кг/дка активно вещество при втория вариант.
За сравнимост е осигурен еднакъв фон от хербициди и други препарати. Изкупната цена е 250 лв./тон.

Таблица 6. Икономическа ефективност при 2 различни варианта на технологията за отглеждане на твърда пшеница

Показатели

Мярка

Вариант

Стандартен

Интензивен

добив

кг/дка

400

500

разходи

лв./дка

67.23

79.67

себестойност

лв./дка

168.08

159.34

чист доход

лв./дка

32.77

45.33

норма на рентабилност

%

48.74

56.90

 

Свързани новини