С 8,7 % са намалели заетите в „Селско, горско и рибно стопанство“ » Съвети в земеделието

декември 03, 2023

С 8,7 % са намалели заетите в „Селско, горско и рибно стопанство“

Акценти

 • За последното тримесечие на 2018г. средната месечна работна заплата се е увеличила до 1 171 лв.

Данните на НСИ показват сериозни промени в броя на наетите лица и месечните доходи в края на 2018 г.

Според данни на Националния статистически институт (НСИ) за последното тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата се е увеличила до 1 171 лв. Повишението е с 4,8% спрямо юли-септември 2018 г.

Предварителните оценки показват, че лицата наети по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2018 г. са били 2,29 млн. Тази цифра отразява спад с 26,3 хил. или 1,1%, спрямо края на септември 2018 г.

Спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. сериозно са намалели заетите в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 8,9%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 8,7%, и в „Други дейности“ – с 2,4%.

За сметка на тях, ръст и то от 0,7% има в боря на наетите в дейностите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ и „Образование“.

Относителният дял на заетите в „Преработващата промишленост“ е 22,0 %, а в „Търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети“ – 17,2%.

Сравнение на броя наети лица на годишна база

На годишна база, сравнявайки данните от края на декември 2018 г. и края на декември 2017 г., броя на наетите лица се е увеличил с 14.6 хил., или 0.6%.

На челните позиции с най-голямо увеличение по отделните икономически дейности се нареждат:

 • „Строителство“ – с 6,8 хил., или 5,7%;
 • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 4,4 хил., или 5,2%;
 • „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 3,1 хил.;

Спад е отчетен в:

 • „Добивна промишленост“ – с цели 3,0%;
 • „Преработваща промишленост“ – с 2,3 хиляди души.

Промени в средно месечното заплащане

В последните месеци на 2018 г. средната брутна месечна работна заплата е била:

 • октомври – 1 157 лв.;
 • ноември – 1 151 лв.;
 • декември – 1 205 лв.

Тези цифри показват средната месечна работна заплата за разглеждания период равна на 1 171 лв. Ръстът й по отделните икономически дейности е, както следва:

 •  „Образование“ – увеличение с 13,7%,
 • „Финансови и застрахователни дейности“ – увеличение с 6,5%;
 • „Добивна промишленост“ – увеличение с 5,7%;
 • „Други дейности“- увеличение с 5,7%.

На годишна база за четвъртото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата се е увеличила с 6,9% спрямо същия период на 2017 г. По отделните икономическите дейности увеличението е:

 • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 13,9%;
 • „Добивна промишленост“ – с 10,1%;
 • „Преработваща промишленост“ – с 9,4%.

Най-добро средномесечно заплащане през четвъртото тримесечие на 2018 г. са получавали заетите в:

 • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ – 2 788 лева;
 • „Финансови и застрахователни дейности“ – 1 933 лева;
 • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1 888 лева;

Най-ниските заплати са били в:

 • „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 705 лева
 • „Други дейности“ – 833 лева
 • „Строителство“ – 901 лева.

Спрямо края на 2017 г.  средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2018 г. в обществения сектор се е увеличила със 7,4%, а в частния – с 6,8%.

 

Сродни публикации