С 38 млн. евро ще бъдат увеличени cредствата по подмярка 4.2 » Съвети в земеделието

юли 02, 2020

С 38 млн. евро ще бъдат увеличени cредствата по подмярка 4.2

Акценти

  • Дори с увеличението от 38 млн. евро се вижда, че средствата отново ще бъдат недостатъчни

С още 38 млн. евро или с близо 75 млн. лева ще бъдат увеличени средствата по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020.

Това стана ясно от публикуваната на 16 септември Заповед на заместник-министъра Лозана Василева и ръководител на Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020.

Така бюджетът по процедурата от 85 млн. евро или общо над 166 млн. лева се увеличава на 241 млн. лева. От тях 75% или близо 181 млн. лева са от Европейския фонд за развитие на селските райони и 25% или над 60 млн. лева национално съфинансиране.

В рамките на процедура № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2 през 2018 г. са постъпили общо 538 проектни предложения за 631 690 765.80 лева.

Така заявената финансова помощ от страна на потенциалните кандидати надхвърля почти четирикратно разполагаемите средства по приема.

Определеният бюджет по процедурата е 85 млн. евро или общо 166 млн. лева. Дори с увеличението от 38 млн. евро се вижда, че средствата отново ще бъдат недостатъчни.

С публикуването на заповедта, увеличението на парите по подмярката е факт. Промяната е възможна заради неусвоен финансов ресурс по прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.2, проведен през 2015 г. Предложението за увеличение на бюджета бе прието единодушно на проведеното 12-то поредно заседание на Комитета по наблюдение на ПРСР.

Съгласно представената от страна на ДФ „Земеделие“ информация и извършения анализ от УО на ПРСР 2014-2020 година, увеличението на бюджета по посочената процедура ще осигури възможност за одобрение на по-голям брой проекти предложения в секторите:

  • – „мляко“;
  • – „месо“;
  • – „плодове и зеленчуци“;
  • – „растителни и животински масла и мазнини“;
  • – „технически и медицински култури“;
  • – „производство на фуражи“;
  • – „гроздова мъст, вино и оцет“.

Със заповедта поръчителството отпада като допустимо обезпечение за авансово плащане.

Със заповедта се променят условията за изпълнение по подмярката във връзка с поръчителството в Наредба №4 от 30 май 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители. Допустими обезпечения на авансови плащания са само банкова гаранция и запис на заповед.

Заповедта и изменените с нея условия за кандидатстване и условия за изпълнение се  публикуват в ИСУН и на страницата на МЗХГ. Заповедта може да бъде оспорена пред Административния съд София-град в 14-дневен срок от публикуването й в ИСУН.

Може да бъде оспорена и на интернет страницата на МЗХГ.

Със заповедта реално се изменят условията за кандидатстване и условията за изпълнение на подмярката 4.2. за инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти на ПРСР 2014-2020.

 

За автора

Сродни публикации