С промени в Наредбата за дървесината за битово отопление ще подобряваме качеството на въздуха » Съвети в земеделието

април 13, 2024

С промени в Наредбата за дървесината за битово отопление ще подобряваме качеството на въздуха

Акценти

  • Сред предложените изменения е и комплекс от изисквания, който налага използването на суха дървесина

България е на първо място по замърсяване на въздуха в Европа.

От 31 юли до 30 август ще продължи общественото обсъждане на проект на Наредба за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление. С одобрението му следва да се направят някои промени. Основната цел е да се ограничат концентрациите на замърсителите на атмосферния въздух.

Сред предложените изменения е и комплекс от изисквания, който налага използването на суха дървесина. Задължително е тя да не е механично третирана с лепливи вещества. Такива са боите, лаковете, смолите и лепилата. Освен това не трябва да е претърпяла друга химическа обработка. Тя не трябва да е свързана с примеси, представляващи текстил, пластмаси, гуми или други вещества. Текстовете на проекта са съобразени с европейските директиви за по-чист въздух в Европа.

Проектът на нормативния акт е изготвен от междуведомствена група съвместно с Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ), Изпълнителна агенция по горите (ИАГ), Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), Асоциация „Общински гори“, браншови и неправителствени организации.

Според данните публикувания, в доклад на Европейската сметна палата и статистиката на Световната здравна организация България е на първо място по замърсяване на въздуха. Именно това е взето под внимание при разработването на проекта. Като основни замърсители у нас са посочени битовото отопление и автомобилният транспорт.

 

Сродни публикации