С новата ОСП трябва да се постигне повече » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

С новата ОСП трябва да се постигне повече

Акценти

  • Според предложението на ЕК разходите за селското стопанство трябва да намалеят с около 5 %

Спорен е въпросът дали с по-малко средства може да се реализират целите на ЕС

След 2021 г. се очаква финансирането от ЕС за селското стопанство да стане по-строго. Същевременно расте и броя на целите заложени в общата селскостопанска политика (ОСП). Към момента в ОСП  са заложени повече от една трета от разходите на ЕС. 400 млрд. евро ще бъдат изплатени за периода 2014-2020 г. Те ще бъдат под формата на пряка подкрепа за земеделските стопани и развитието на селските райони. Въпреки това натиска, който оказват различни фактори върху бюджета за селското стопанство, не е никак малък.

Според предложението на Европейската комисия относно многогодишната финансова рамка (МФР), разходите за селското стопанство се очаква да намалеят с около 5%. Това са 20 млрд. евро по-малко за европейските фермери.

Същевременно целите, които ЕС иска да бъдат изпълнени чрез ОСП не са станали по-малко. В тях влизат:

  • подпомагане на доходите;
  • подобряване на конкурентоспособността;
  • по-равномерно разпределение на властта в хранителната верига;
  • борба с изменението на климата;
  • подкрепа за устойчивостта;
  • биологичното разнообразие;
  • промени в поколенията в стопанствата;
  • създаване на работни места;
  • повишаване на качеството на храните.

Интересното е, че за изпълнението им е необходима по-голяма гъвкавост. Важно е да се осигури свобода за държавите-членки. Така ще могат да използват предоставените им средства за изготвяне на програми според нуждите им.

Трябва да се даде предимство на малките и средните предприятия и на младите земеделски стопани. Директните плащания следва да бъдат по-тясно свързани с устойчиви и благоприятни за климата методи на производство. Друг подход има за цел да направи технологичните методи по-достъпни за селското стопанство.

Гледните точки относно новата ОСП

Различни мнения бяха изказани в срещу и в подкрепа на готвените промени. Много от земеделските стопани са притеснени, че намаляването на бюджета за селското стопанство ще окаже силно негативно влияние върху тях. Това ще доведе до отслабване на селските райони – в цяла Европа. Така съкращенията ще намалят възможностите за допълнителни услуги за обществото, като климата и опазването на околната среда.

Беше предложена идеята да се възнаграждават земеделските стопани с големи постижения в областта на околната среда, климата и защитата на животните. Идеята е поне 70 % от планираните плащания да се използват за тази цел. Само целевите инвестиции за постигане на общите интереси в селското стопанство могат да гарантират, че финансирането няма д се прехвърли върху собствениците на земя, а ще подпомогне активните земеделски стопани.

Според други трябва да се даде приоритет на бъдещите инвестиции. По-специално мерките за подкрепа на устойчивата конкурентоспособност трябва да бъдат финансирани от бюджета за селското стопанство. Особено важно е да бъдат насърчени инвестициите, диверсификацията, иновациите, образованието и консултациите.

Многото мнения по въпроса създават още по-голяма неяснота. Едно е сигурно, идеи и решения за промени има всеки. Предстои да видим как ще бъдат разпределени средствата. Кое ще бъде с приоритет? Не е ясно дали ще бъде постигнато споразумение преди европейските избори през май 2019 г.

 

Сродни публикации