С месец се удължава срокът за прием на проектни предложения по подмярка 16.1 “Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ” от ПРСР (2014-2020 г.) » Съвети в земеделието

април 22, 2024

С месец се удължава срокът за прием на проектни предложения по подмярка 16.1 “Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ” от ПРСР (2014-2020 г.)

Акценти

  • 2 млн. евро от тях ще бъдат насочени за целева подкрепа за сектор  „Животновъдство“

С един месец се удължава срокът  за прием на проектни предложения по подмярка 16.1 “Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ” от мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г.

По заповед на зам.-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева, ръководител на Управляващия орган, документи ще се приемат до 17 февруари 2020 г.

По информация, постъпила при управляващия орган на ПРСР от страна на представителите на науката, като задължителен участник в Оперативните групи, които подготвят проектни предложения, удължаването на периода за прием осигурява възможност за пълно им окомплектоване. Целта е да се гарантира по-ефективно управление на финансовите средства.

Процедурата ще осигури подкрепа за процеса по внедряване на иновативни решения в земеделската практика.

Чрез подмярката се осигурява възможност за засилване и разширяване на връзките между образователните, научните звена и бизнеса. Така ще се създадат съответните механизми за практическото реализиране на иновативни решения в практиката.

Бюджетът, определен по подмярката е на стойност 20 млн. евро.

2 млн. евро от тях ще бъдат насочени за целева подкрепа за сектор  „Животновъдство“. Подкрепата за сектора е насочена към иновативни решения за превенция и подобряване на здравословно състояние на животните.

По този начин ще се осигури възможност за разработване и тестване на:

  • – нови практики;
  • – процеси;
  • – технологии.

Те ще спомогнат за преодоляване на последиците от усложнена епизоотична обстановка в животновъдните стопанства в страната, както и минимизиране на рисковете за в бъдеще.

 

За автора

Сродни публикации