С близо 178 млн.лв. ще се обновяват и модернизират общините от селските райони » Съвети в земеделието

август 16, 2022

С близо 178 млн.лв. ще се обновяват и модернизират общините от селските райони

Акценти

  • 276 са подписаните публични проекта за обновяване и модернизация на общините от селските райони

100% ще бъде безвъзмездното финансиране за всеки одобрен кандидат.

Вече са подписани 276 публични проекта за обновяване и модернизация на общините от селските райони. Те са подадени по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Подмярката е част от ПРСР 2014-2020.

Одобрените проекти са от последния прием през ИСУН. Те са за реконструкция на улична мрежа, детски градини, училища, спортни площадки, изграждане на физкултурни салони и за подобряване на зелените площи в малките населени места.

По подмярка 7.2 се очаква да бъдат договорени средства в общ размер на близо 178 млн. лева. Веки одобрени кандидат ще получи безвъзмездна финансова помощ в размер на 100% от допустимите разходи по проекта.

 

Сродни публикации