С безлихвени заеми ще подпомагат някои общини » Съвети в земеделието

април 25, 2024

С безлихвени заеми ще подпомагат някои общини

Акценти

  • До 20 750 000 лв. ще получи ДФЗ въз основа на друго Постановление

Финансовите средства ще се използват за покриване на част от разходите по одобрени проекти от ПРСР

Днес с решение на Министерския съвет стана ясно, че ще се осигури финансово подпомагане за някои общини с по-малки бюджети. Прието беше Постановление за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините. С парите от заемите ще може да се покрият разходите за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти от Програмата за развитие на селските райони  (ПРСР) за периода 2014 – 2020 и тяхното възстановяване. Това ще облекчи общините-бенефициенти по ПРСР, които и без това са с ниски приходи и по-малки бюджети. Много често, преди да са получили одобрение за заявките си за плащане от ДФ „Земеделие“ (ДФЗ), те нямат възможност със собствени средства да платят задълженията си към изпълнителите на проектите.

Общините, които желаят да получат временен безлихвен заем от централния бюджет ще трябва да отговарят на следните условия:

  • да имат одобрен проект по ПРСР;
  • да имат сключен договор с ДФЗ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
  • да няма задължения към Фонда. Такива са допустими само ако е разрешено разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията.

Заемите ще се изчисляват, като разлика между общия размер на посочените в заявките и одобрени за подпомагане разходи, и платеното по проекта авансово плащане от ДФЗ.

До 20 750 000 лв. ще получи ДФЗ въз основа на друго Постановление. Парите ще са за допълнителни разходи по бюджета на Фонда. С тях ще се покриват задълженията за ДДС на общини с одобрени проекти по ПРСР и Програмата за морско дело и рибарство.

 

Сродни публикации