Съвета на ЕС ще преговаря с ЕП за ЕФМДР » Съвети в земеделието

юли 25, 2024

Съвета на ЕС ще преговаря с ЕП за ЕФМДР

Акценти

  • Бюджетът на ЕФМДР, предложен от Комисията, възлиза на 6 140 000 000 EUR по текущи цени

Предстои много работа за подобряване на съществуващия Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Целта е да се насърчи риболовния сектор, да се подкрепи обновяването на поколенията и да се осигури справедлив жизнен стандарт за крайбрежните общности.

Днес Съветът постигна съгласие по позицията си за преговори („частичен общ подход“) по предложението за регламент относно ЕФМДР за периода 2021—2027 г. Чрез него следва да се подкрепи общата политика в областта на рибарството (ОПОР), морската политика на ЕС и международните ангажименти в областта на управлението на океана, особено в контекста на Програмата за устойчиво развитие до 2030 г.

Според румънския министър на земеделието и развитието на селските райони Петре Деа, ЕФМДР е от ключово значение за гарантиране правилното изпълнение на целите на общата политика в областта на рибарството. Съветът вече пое ангажимента да направи ЕФМДР гъвкав и работещ инструмент в услуга на европейските рибари.

Позицията за преговори се определя като „частична“, тъй като на този етап изключва свързаните с бюджета и хоризонталните въпроси. Сега те се договарят в контекста на следващата многогодишна финансова рамка на ЕС (МФР) за периода от 2021 до 2027 г.

С частичната преговорна позиция на Съвета допълнително се подобрява текста чрез опростяване и изясняване на структурата на фонда.

Освен това договорената позиция ще разшири обхвата на допустимите операции. Ще бъдат включени и свързаните с:

  • инвестиции в безопасността на борда, условията на труд и енергийната ефективност;
  • придобиването или вноса на риболовни кораби;
  • замяна или модернизация на двигатели за кораби до 24 метра.

С цел да се избегне увеличаване на капацитета и пълно спазване на целите на ОПОР, тези дерогации ще бъдат предмет на много ограничителни условия. Например, ще трябва да се прецени дали първото придобиване на риболовен кораб от млад рибар е допустимо за финансиране. Ще се вземат под внимание възрастта и дължината на кораба, а също и възрастта, квалификацията или опита на рибаря. Ще има изискване за балансиран сегмент от флота, към който трябва да принадлежи корабът.

Какво предстои да се случи?

ЕФМДР е един от петте европейски структурни и инвестиционни фонда (ЕСИ). Чрез тях следва да се насърчи възстановяването на растежа и работните места в Европа. Досега ЕФМДР по-специално:

  • помогна на рибарите в прехода към устойчив риболов;
  • подкрепи крайбрежните общности в разнообразяването на техните икономики;
  • финансира проекти, които създават нови работни места и подобряват качеството на живот по европейските брегове;
  • подкрепи устойчивото развитие на аквакултурата.

На 13 юни 2018 г. Комисията предложи нов регламент относно Европейския фонд за морско дело и рибарство като част от следващата бюджетна рамка на ЕС за периода 2021—2027 г. С предложението трябва да се опрости предоставянето на ЕФМДР. За целта държавите-членки ще могат да насочат подкрепата към своите стратегически приоритети, вместо да избират от „меню“ на допустими действия. Бюджетът на ЕФМДР, предложен от Комисията, възлиза на 6 140 000 000 EUR по текущи цени. Ресурсите на ЕФМДР са разделени между споделено, пряко и непряко управление. 5 311 000 000 EUR са отпуснати за подпомагане в рамките на споделеното управление. 829 000 000 EUR са за подпомагане по пряко и непряко управление.

ЕП прие позицията си на първо четене по предложението на 4 април 2019 г. След постигането на споразумение относно частичния общ подход, преговорите с ЕП се очаква да започнат през втората половина на 2019 г.

 

Сродни публикации