ДФЗ отпуска субсидии за развитие на малки стопанства » Съвети в земеделието

април 13, 2024

ДФЗ отпуска субсидии за развитие на малки стопанства

Акценти

  • Очаква се подпомагането да стимулира производството на нови и качествени продукти, както и да насърчи късите вериги на доставка

Предстоят приеми по едни от най-очакваните мерки.

Това стана ясно от актуализираната Индикативна годишна работна програма, публикувана днес от Министерство на земеделието храните и горите.

Голяма част от подпомагането е насочено към малките земеделски стопани. Финансовата подкрепа цели модернизиране на физическите активи в стопанствата им. Очаква се подпомагането да стимулира производството на нови и качествени продукти, включително и да насърчи късите вериги на доставка.

Средства се предвиждат и за напоителни системи извън отделните стопанства.

Съществени субсидии са предвидени също за иновации и за обучение на кадри в земеделието и горското стопанство.

През септември стартира прием по Подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“.

Документи на бенефициенти ще се приемат до октомври.

Бюджетът по подмярката е определен на левовата равностойност на 1 685 121 евро. Средствата са за модернизиране на физическите активи в земеделските стопанства, преработващи земеделски продукти. Целта е производство на нови и качествени продукти, включително и тези, свързани с къси вериги на доставка.

За финансово подпомагане по Подмярка 4.2.2 могат да кандидатстват малки земеделски стопани. Трябва да имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро. Той трябва да е измерен в стандартен производствен обем. Минималната сума за подкрепа на едно одобрено стопанство е 1 250 евро, а максималната – 75 000 евро.

ДФЗ: Започва прием на заявления за субсидии по подмярка 6.3

Подмярка в подкрепа на напояването със значителен бюджет от 50 465 860 евро ще бъде отворена през октомври. Това е Подмярката 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“. На подкрепа от нея може да разчитат проекти за възстановяване на инфраструктурата за напояване чрез реконструкция и модернизация.

Субсидиите ще бъдат насочени към „Напоителни системи“ ЕАД, както и към оператори, които предоставят услугата „Доставяне на вода за напояване“. Също така и към собственици или ползватели на хидромелиоративна инфраструктура, кооперации. Приемът ще продължи до декември.

Подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации (ЕПИ)“ е за подпомагане на оперативни групи, създадени за конкретен иновативен проект.

Бюджетът по подмярката е до левовата равностойност на 20 млн. евро. Приемът ще бъде отворен през септември и ще приключи през ноември, а максималната субсидия по един проект е 450 000 евро.

Подмярка 16.4. „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ също се очаква да предизвика голям интерес. Подкрепата се предоставя за създаване и развитие на къси вериги за доставки и за създаване и развитие на местни пазари.

Бюджетът по Подмярка 16.1 е 8 млн. евро. Предназначена е за организации на земеделски стопани, малки и средни предприятия. Също така  и търговци на дребно, които работят с конкретна къса верига на доставки или в обхвата на конкретен местен пазар. Приемът на проекти ще бъде отворен през септември и ще приключи през ноември.

За останалите подмерки може да научите повече информация ТУК.

Кандидатстването по всички мерки се извършва по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020).

 

За автора

Сродни публикации