Стартира процесът по подписване на споразумения за партньорство към новия проект на ИАГ по програма LIFE на ЕС » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Стартира процесът по подписване на споразумения за партньорство към новия проект на ИАГ по програма LIFE на ЕС

Официално бе дадено началото на новия проект на Изпълнителна агенция по горите по програма LIFE на ЕС.

Днес бенефициерите по проект „Мерки за опазване на Малкия креслив орел и неговите местообитания в България“ стартираха процеса по подписване на споразумения. С тях всеки един от партньорите се ангажира с изпълнението на конкретни дейности и задължения при реализирането на проекта.

За период от пет години, проектни партньори на ИАГ ще са:

  • – Югоизточно държавно предприятие – Сливен;
  • – Североизточно държавно предприятие – Шумен;
  • – Българско дружество за защита на птиците.

„Поздравявам колегите от Югоизточно и Североизточно държавни предприятия. Партньорството им е изключително важно, както при изпълнение на дейностите по проекта, така и за устойчивостта на постигнатите резултати. За втори път ИАГ ще работи съвместно с Българско дружество за защита на птиците. Сигурен съм, че доброто ни сътрудничество, обединяването и допълването на знания, опит и усилия от нашите експерти ще доведат до сериозни анализи и отново успешно ще приключим планираните дейности.“ Това каза в приветствието си към участниците инж. Димитър Баталов – главен секретар на ИАГ.

Проектът ще бъде реализиран на територията на 20 защитени зони по НАТУРА 2000, разположени в Централна, Югоизточна и Североизточна България.

Основната му цел е свързана с дългосрочното опазване популациите на вида Малък креслив орел, чрез осигуряване на защита и устойчиво управление на съществуващите местообитания и създаване на нови такива.

Някои от основните очаквани резултати са свързани с:

  • – картиране на нови гнездови местообитания;
  • – проследяване на вида със сателитни предаватели за идентифициране на миграционните пътища;
  • – потенциалните заплахи при миграция.

В проекта са предвидени множество лесовъдски дейности. Те ще бъдат извършени с цел опазване на Малкия креслив орел. На площ от 350 ха ще се приложи т. нар. „Саaрландски метод“ при извеждането на отгледни сечи в горите. 40 ха иглолистни култури, създадени на нетипични месторастения, ще бъдат превърнати в широколистни дъбови гори, характерни за регионите, в които ще бъдат създадени. Ще се подобри състоянието на 40 ха и ще се създадат нови 13 ха полезащитни пояси и др.

Проектът цели опазването точно на Малкия креслив орел. Този вид е показател за биологичното разнообразие. Той е характерен за българските гори и приоритетен за Европейския съюз. Характеризира се като емблемата на проекта. Работейки за него ще се допринесе за опазването на много други видове птици, животни и техните местообитания – горите. Един от главните маршрути на миграция на вида от Европа към Африка – Виа Понтика. Маршрутът е следван и от много други грабливи, водолюбиви и пойни птици. Той минава през територията на България — над Странджа планина и по бреговата ивица на Черно море.

 

За автора

Сродни публикации