Стартира прием по подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани“ » Съвети в земеделието

ноември 28, 2023

Стартира прием по подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани“

На 15.03.2018 г. стартира прием на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г. Приемът ще продължи до 14.06.2018, като предвидената сума за одобрените кандидати е в размер на 22 000 000 евро.

Очаква се отново силен интерес от страна на земеделските стопани. Мярката дава възможност на одобрените кандидати да увеличат размера и вида на инвестициите в своите стопанства, за да повишат конкурентоспособността им.

При първия прием по подмярката общия брой на подадените заявления за подпомагане беше 2664, като 1359 от тях бяха одобрени.

Кандидатстването ще се извършва по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020).

 

Сродни публикации