Стартира прием на заявления по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Стартира прием на заявления по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“

Акценти

  • Документи ще могат да подават кандидатите, подали заявления за подпомагане през 2017 година

Документи ще се приемат от 30 ноември до 31 декември 2018 г. в областните дирекции на ДФЗ.

Със заповед Заповед № 03-РД/4786 от 16 ноември 2018 г. ДФЗ отваря прием на заявления за плащане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г. Документи ще могат да подават кандидатите, подали заявления за подпомагане през 2017 година.

В рамките на обявеният прием, земеделските стопани могат да увеличават броя на животните, одобрени за подпомагане с първото заявление, при подаване на заявка за плащане. Те няма да поемат нов ангажимент, ако увеличението е с не повече от 10 на сто от одобрените ЖЕ и няма да могат да заявят нова дейност или подмярка в рамките на поетия ангажимент.

Финансова помощ ще се предоставя на земеделски стопани, които се задължават да спазват доброволно петгодишни поети ангажименти. Те могат да бъдат както за една, така и за комбинация от няколко дейности по мярката, допринасящи за хуманното отношение към едрите и дребни преживни животни.

Субсидиите се получават под формата на ежегодни компенсаторни плащания за една животинска единица. Помощта се предоставя при условие, че стопаните изпълняват коректно дейностите и ангажиментите посочени в план-програмата, която е неразделна част от заявлението за подпомагане.

Подробните изисквания и наборът документи за подпомагане/плащане по мярката са разписани в Наредба № 4 от 8 август 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Допълнителна информация и образци на изискуемите документи за участие в мярката ще бъдат публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.

 

Сродни публикации