Стартира приемът по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на Местни инициативни групи" » Съвети в земеделието

юни 22, 2024

Стартира приемът по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на Местни инициативни групи“

Акценти

 • В периода юли 2018 – декември 2019 г. бяха проведени приеми по подмярка 19.3, като към момента в различен етап на изпълнение са общо 23 проекта на обща стойност 1,17 млн. лева

Стартира приемът по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“.

Целта е да се насърчат:

 • – социалното приобщаване;
 • – сътрудничеството в рамките на ЕС;
 • – икономическото развитие;
 • – трансферът на иновации и добри практики в селските райони.

Две са процедурите по подмярката, по които ще се приемат проектни предложения:

 • – за подготвителни дейности;
 • – за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество.

Проектите за сътрудничество предвиждат изпълнение на съвместни дейности:

 • – създаване на общи продукти и услуги;
 • – информационни и маркетингови кампании;
 • – дейности, насочени към съхраняване и популяризиране на културната и историческата идентичност;
 • – въвеждане в практиката на иновативни за селските райони на България дейности, които успешно се прилагат в ЕС и др.

Допустими кандидати и по двете процедури са местни инициативни групи, които изпълняват стратегии за ВОМР по подмярка 19.2 от ПРСР 2014 – 2020 г.

Бюджетът на приема за подготвителни дейности е 933 700 лева.

Безвъзмездната финансова помощ, която кандидатите могат да получат, зависи от това дали дейностите по проекта се изпълняват в страната или на територията на Европейския съюз. За първия вид проекти, максималният размер на субсидията е 10 000 евро, а при вторият – 25 000 евро.

Бюджетът на приема за проекти за вътрешнотериториално (изпълняват се на територията на България) и транснационално (изпълняват се на територията на ЕС) сътрудничество е 7 823 200 лева.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ за кандидатите отново зависи от мястото на изпълнение на дейностите – до 50 000 евро за вътрешнотериториално сътрудничество и до 100 000 евро за транснационално сътрудничество.

Заявленията за кандидатстване ще се подават изцяло по електронен път чрез ИСУН 2020 с използването на КЕП.

Приемът и по двете процедури е постоянен като крайният срок е 31 декември 2021 г., или до изчерпване на финансовия ресурс.

 

За автора

Сродни публикации