Стартира приемът за изпълнение на малки пилотни проекти по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

Стартира приемът за изпълнение на малки пилотни проекти по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“

Акценти

  • При остатъчен бюджет може да се определи втори краен срок за кандидатстване

Стартира приемът по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на ПРСР за разработване и изпълнение на малки пилотни проекти.

Целта на процедурата е да се популяризират подходът ВОМР и местната идентичност. С реализацията на проектите, районите могат да се оживят. Създава се административен капацитет и проектен опит на териториите на местни инициативни групи /МИГ/, които не са получили финансиране за прилагане на стратегии за ВОМР през настоящия програмен период.

Допустими кандидати са местни инициативни групи, които са:

  • – разработили стратегии за ВОМР;
  • – кандидатствали за одобрение по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии ВОМР“, но не са одобрени за финансиране.

Чрез изпълнението на малки пилотни проекти по обявения прием, териториите на тези МИГ ще получат европейско финансиране за важни за общността проекти, свързани с културния и социалния живот, местната идентичност, опазване на природните и исторически забележителности в общините, съхраняване на традиционни занаяти и др.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 1 266 466 лева.

Минималната стойност на допустимите разходи е 5000 евро. Максималната е 15 000 евро за един проект, като финансирането е 100%.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения. То ще се извършва чрез ИСУН 2020 с използването на КЕП.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 31 юли 2020 г.

 

За автора

Сродни публикации