Стартира наказателна процедура срещу България заради Натура 2000 » Съвети в земеделието

май 09, 2021

Стартира наказателна процедура срещу България заради Натура 2000

Акценти

  • Бюджетът на Национална приоритетна рамка за действие за НАТУРА 2000 за периода 2014-2020 г. е 1 584 636 583 евро

При извършен одит от Сметната палата е направена оценка на ефективността на управлението на мрежата НАТУРА 2000. Целта е проверка за опазването на околната среда и защитата на местното население.

При проверката са установени редица пропуски, къито създават сериозен риск за бъдещ разход на публичен финансов ресурс, поради неизпълнение на целите на екологичната политиката на ЕС. В резултата на това се стартира наказателна процедура срещу България.

След направената проверка под въпрос е поставена ефективността на провежданата политика в областта на опазване на биоразнообразието в зоните от мрежата НАТУРА 2000. Установено е, че липсва рамка на дългосрочна политика. Не се актуализират национални стратегически документи.

Значително се бави издаването на заповеди за обявяване на защитени зони и приемането на специфични цели за опазването им. Така не може да се гарантира, че ще се предотврати влошаването на околната среда.

За собствениците на имоти, попадащи в защитени зони без издадени заповеди за обявяване, не е ясен предметът и целите на защитената зона, общата площ, както и описа на имотите, включени в защитената зона и/или координатния регистър на границите на защитената зона. Не са ясни забраните или ограниченията на дейности, противоречащи на целите за опазване на защитената зона. Това създава риск за увреждане или унищожаване на местообитания или видове. Води също така и до ограничаване на възможността за получаване на компенсаторни/инвестиционни плащания за пропуснати ползи и извършени разходи.

Наред с останалите  пропуски е установено, че не е постигната ефективна структура на управление.

В процеса участват много различни субекти, на национално и регионално ниво, общини. Участват и представители на неправителствения сектор, както и консултативни органи към министъра на околната среда и водите. Заради липса на управленски инструменти за период от повече от 10 години има опасност от загуба на биоразнообразие и непостигане на целите на мрежата НАТУРА 2000 за опазване и устойчиво ползване на биоразнообразието.

Заради неясната обвързаност на предвидените мерки в Националната приоритетна рамка за действие за НАТУРА 2000 е под въпрос адекватната им оценка и прозрачното им отчитане. Не се отчита и докладва периодично и текущо степента на постигане на приоритетите от Националната приоритетна рамка за действие за НАТУРА 2014-2020 г.

След извършения одит до Министерство на околната среда и водите са отправени 9 препоръки. До Министерство на земеделието, храните и горите – две.

Целия доклад можете да прочетете ТУК.

 

За автора

Сродни публикации