Стартират приеми по три извънредни мерки от ПМДР 2014-2020 г. на стойност 17 млн. лв. » Съвети в земеделието

септември 30, 2023

Стартират приеми по три извънредни мерки от ПМДР 2014-2020 г. на стойност 17 млн. лв.

Акценти

  • Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за риболовен кораб, аквакултурно стопанство или преработвателно предприятие е 80 000 лв., а максималният интензитет е 100%

МЗХГ стартира приеми на проектни предложения по три извънредни мерки от ПМДР 2014-2020 г. на стойност 17 млн. лв.

Те ще подпомогнат пряко засегнатите от COVID-19 близо 720 оператора:

  • – рибари;
  • – собственици на риболовни кораби;
  • – аквакултурни стопанства;
  • – преработвателни предприятия;
  • – икономически оператори в сектора на рибарството и аквакултурите.

Бюджетът за приема по мярка 1.9 „Временно преустановяване на риболовната дейност“ е малко над 2 млн. лв.

По мярка 2.6 „Подкрепа за сектора на аквакултурата за временно спиране или намаляване на производството“ заделеният финансов ресурс е 10.5 млн. лв. С 4.7 млн. лв. по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ ще се компенсират загубите на преработвателните предприятия в сектора, в резултат от пандемията.

Безвъзмездната финансова помощ ще бъде предоставена за покриване на разходи на засегнатите оператори, свързани със:

  •  -закупуване на стоки, суровини и материали;
  • – разходи за съхранение;
  • – разходи за външни услуги, включително режийни разходи и такива за логистични услуги.

Чрез нея по трите извънредни мерки ще могат да бъдат покрити и разходи за персонал, възнаграждения, осигурителни и здравни вноски, които са за сметка на работодателя. Така ще бъде подпомогната и заетостта в сектора.

Крайният срок за подаване на проектни предложения и по трите мерки е 3 юли 2020 г. или до изчерпване на средствата по всяка една от тях. Условията за кандидатстване и изпълнение и приложенията към тях са публикувани на Единния информационен портал за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове/, в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) 2020 и на интернет страницата на МЗХГ.

 

За автора

Сродни публикации