Ясни са новите ставки за извънредна помощ за животновъдите » Съвети в земеделието

ноември 28, 2023

Ясни са новите ставки за извънредна помощ за животновъдите

Над 11,3 млн. лева по Схемите за извънредна помощ за приспособяване на млекопроизводителите и земеделските стопани в други сектори на животновъдството ще бъдат изплатени на фермерите по нови ставки. Със Заповед № 09-616 от 04.08.2017 г.,  министърът на земеделието, храните и горите отменя предишната заповед от 19.07.2017 г. и определя нов размер на финансовата подкрепа.

Крайния срок за изплащането на помощта също се променя – до 01.09.2017 г.

Със заповедта е определен размерът на допълнително плащане от националния бюджет и неизразходваните средства от бюджета на ЕС за всяка от трите схеми за извънредно подпомагане, съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2016/1613 на Комисията от 8 септември 2016 година:

По схемата за подпомагане на дребномащабни стопанства: 

За крави и биволици – 23,17 лв./животно.

За овце-майки и кози-майки – 3,27 лв./животно.

По схемата за подпомагане на екологични и щадящи климата методи за производство:

За крави и биволици:

– в стопанства до 200 животни – 23,17 лв./животно.

– в стопанства от 201 до 400 животни – 46,34 лв./животно за първите 200 животни.

– в стопанства от 401 до 700 животни – 69,51 лв./животно за първите 200 животни.

– в стопанства от 701 до 1000 животни – 92,68 лв./животно за първите 200 животни.

– в стопанства от 1001 и повече животни – 115,85 лв./животно за първите 200 животни.

За овце-майки и кози-майки:

– в стопанства до 500 животни – 3,27 лв./животно.

– в стопанства от 501 до 1000 животни – 6,45 лв./животно за първите 500 животни.

– в стопанства от 1001 до 1500 животни – 9,81 лв./животно за първите 500 животни.

– в стопанства от 1501 до 2000 животни – 13,08 лв./животно за първите 500 животни.

– в стопанства от 2001 и повече животни – 16,35 лв./животно за първите 500 животни.

По схемата за прилагане на екстензивни методи за производство:

За крави и биволици:

– в стопанства до 200 животни – 23,17 лв./животно.

– в стопанства от 201 до 400 животни – 46,34 лв./животно за първите 200 животни.

– в стопанства от 401 до 700 животни – 69,51 лв./животно за първите 200 животни.

За овце-майки и кози-майки:

– в стопанства до 500 животни – 3,27 лв./животно.

– в стопанства от 501 до 1000 животни – 6,45 лв./животно за първите 500 животни.

– в стопанства от 1001 до 1500 животни – 9,81 лв./животно за първите 500 животни.

– в стопанства от 1501 до 2000 животни – 13,08 лв./животно за първите 500 животни.

Общият размер на плащанията за стопанство не могат да надвишават сумата, която се получава след умножаване на всички крави и биволици в това стопанство по 23,17 лв. и всички овце и кози в него по 3,27 лв.

 

Сродни публикации