Списък на бенефициентите с къщи за гости, които трябва да връщат 100% от субсидията си » Съвети в земеделието

февруари 25, 2024

Списък на бенефициентите с къщи за гости, които трябва да връщат 100% от субсидията си

Акценти

  • Повече от половината субсидия за всички къщи за гости трябва да бъде възстановена

След възникналите скандали с къщи за гости, финансирани по ПРСР, през месец юни тази гадина стартираха проверки на всички проекти, получили финансиране за изграждане на къщи за гости по ПРСР 2007-2013 г., за които 5 годишния период на мониторинг не беше изтекъл. Екипите на ДФ „Земеделие“ провериха общо 295 къщи за гости. От тях 288 проекта бяха в период на мониторинг и 7 – в извън мониторингов период, по постъпили сигнали на журналисти. Проверките бяха извършени в присъствието на медиите. Общата субсидия за всички 288 къщи за гости възлиза на 81 млн. лв.

Към момента са обработени резултатите от 276 от тях. След извършен анализ и допълнителни административни проверки, ДФЗ предприе мерки за издаване на Актове за установяване на публично държавно вземане.

До момента са открити 253 производства за общо 46,4 млн. лв. От тях 158 проекта са с наложена пълна санкция от 100% за общо 43,1 млн. лв. Останалите 95 проекта са с частична санкция, която възлиза на 3,3 млн. лева. Проектите, на които не е наложена санкция към момента са 23. По останалите 12 инвестиции още няма произнасяне и са в процес на обработка. За тях е необходимо извършване на детайлизиран анализ и проверка, включително получаване при необходимост на информация и от други институции.

Най-честите нарушения при проектите за къщи за гости, констатирани от ДФЗ – РА, са свързани с неизпълнение на показателите на одобрения бизнес план. По-конкретно, установените нарушения за неизпълнение на реализираните приходи от подпомогнатата дейност, неизпълнение на ангажимента за създаване на нови работни места, липса на активи, за които е изплатена субсидията, както и изкуствено създадени условия, с цел получаване на предимство в противоречие с целите на мярката.

Санкциите, които ДФЗ – РА налага следват установени правила, публикувани на страницата на фонда. Съгласно Правилата се определя и размерът на сумата, която подлежи на възстановяване. Тя се изчислява според степента, тежестта и продължителността на установените нарушения. Бенефициентите, за които са наложени санкции имат право на писмени възражения. След разглеждане на постъпилите документи от страна на бенефициерите, ДФ „Земеделие“ ще изрази своето окончателно решение, чрез издаването на нарочен акт.

„Предварителен списък на бенефициерите, на които към 15.11.2019 г. е открито производство за налагане на 100% санкция“.

 

За автора

Сродни публикации