Възможно е сключване на договори над наличния бюджет по подмярка 4.2 » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

Възможно е сключване на договори над наличния бюджет по подмярка 4.2

Министерство на земеделието, храните и горите осигури възможност за сключване на договори над наличния бюджет по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Това стана възможно след издадена заповед на министъра на земеделието и храните и се отнася за подадените заявления за подпомагане в периода 30.11.2015 г. – 18.12.2015 г. (съгласно Заповед № РД 09-781 от 06.11.2015 г.) Предвижда се възможност за договаряне над наличния бюджет в размер на левовата равностойност на 49 500 000 евро.

В срок до 14 дни от публикуване на настоящата Заповед с № РД 09-6 от 05.01.2018 г., кандидатите със заявления за подпомагане, подадени в посочения период и получили под 55 точки съгласно критериите за подбор и заявен размер на разходите, надвишаващ левовата равностойност на 2 000 000 евро, следва да подадат предложения за намаляване на размера на допустимите разходи.

Предложенията за намаляване по образец се подават в областна дирекция на ДФ „Земеделие“ по място на извършване на инвестицията. Кандидатите с предложения за намаляване на размера на допустимите разходи по т. 6 от Заповед № РД 09-6 от 05.01.2018 г. имат право да заявят единствено активи и дейности, идентични с посочените в „Таблица за допустими инвестиции“ към заявленията за подпомагане, подадени в периода на прием съгласно Заповед № РД 09-781 от 06.11.2015 година.

Не се допуска замяна на активи или дейности, заявени за подпомагане в рамките на периода на прием съгласно Заповед № РД 09-781 от 06.11.2015 г., в това число замяна на строително-монтажни работи със закупуване на оборудване. Към предложенията за намаляване не се представят запитвания за оферти, оферти или договори с избрани доставчици и изпълнители.

Приложението към Заповед № РД 09-6 от 05.01.2018 г. можете да изтеглите от ТУК или от страницата на ДФЗ.

 

Сродни публикации