Розоварна замърси водите на река Стряма » Съвети в земеделието

септември 24, 2023

Розоварна замърси водите на река Стряма

Акценти

  • Дадени са предписания с технически мерки за трайно решаване на проблема

Проверка на три контролни инструкции установи следи от замърспване на река Стряма от розоварна в карловското село Слатина.

Гражданин е подал сигнал и той е проверен на място от служители на РИОСВ – Пловдив, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионална лаборатория – Пловдив.

При проверката не е установено заустване на отпадъчни води. Открити са два нерегламентирани отвора и една тръба за заустване на отпадъчни води.

Взети са водни проби от повърхностните води преди и след мястото на заустване. Те ще се анализират по показателите температура, активна реакция рН, електропроводимост, разтворен кислород, наситеност на кислород, БПК, ХПК, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, общ фосфор, ортофосфати, растителни масла.

Открит е и незаконен сондаж без действащо разрешително за водовземане по Закона за водите, оборудван с потопяема помпа. В рамките на проверката помпата е била демонтирана.

На дружеството е разпоредено да почисти замърсения участък от дерето.

РИОСВ – Пловдив ще извърши последваща проверка за изпълнение на предписанията.

Снимка: БНР

 

За автора

Сродни публикации