РИОСВ - Русе ще изпълнява нов проект в резервата „Сребърна“ » Съвети в земеделието

април 21, 2021

РИОСВ – Русе ще изпълнява нов проект в резервата „Сребърна“

Акценти

  • Срокът за изпълнение на проекта е 48 месеца

РИОСВ – Русе е бенифициент по нов проект, който се финансира по Оперативна програма Околна среда  2014-2020 г., Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“.

Проектът е с наименование „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в Поддържан резерват  „Сребърна” на стойност 8 532373,00 лева. Oт тях 85 % средства на ЕФРР (7252517,05 лв.) и 15% (1279855,95 лв.) национално съфинансиране.

Основните дейности са свързани с:

  • – изграждане на западен канал;
  • – реконструкция и рехабилитация на прилежащи съоръжения;
  • – закупуване на специализирана техника за косене на тръстика и отстраняване на тиня;
  • – проучване на хранителната база на голям воден бик;
  • – зарибяване на езерото Сребърна;
  • – поддържащи дейности в пеликанската колония и др.

Срокът за изпълнение на проекта е 48 месеца. Всички предвидени дейности целят подобряване на хидрологичния режим в защитената зона, намаляване задържането на биогенни елементи в езерото и подобрения, свързани с местообитанията на редките видолюбиви птици.

Всички дейности са в съответствие с Националния план за опазване на най-значимите влажни зони в България 2013-2022 г., Актуализирания план за управление на ПР „Сребърна” от 2016 г., Плановете за действие за къдроглавия пеликан (Pelecanus crispus), Голям воден бик (Botaurus stellaris) и Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus) и др. стратегически и нормативни документи.

Проектът официално ще бъде представен в град Силистра пред институциите и заинтересованите лица на пресконференция през февруари тази година.

 

За автора

Сродни публикации