Рибари и собственици на риболовни кораби кандидатстват по две мерки » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Рибари и собственици на риболовни кораби кандидатстват по две мерки

Акценти

  • Мярка 1.2 „Здраве и безопасност“ е с общ бюджет в размер на 452 456,82 лв.
  • Мярка 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“ е с общ бюджет от 6 204 870,67 лв.

Започна приемът по мярка 1.2. „Здраве и безопасност“ и мярка 2.5. „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“.

Прием по две мерки беше открит от Управляващия орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. Става въпрос за мярка 1.2. „Здраве и безопасност“ и мярка 2.5. „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“.

Мярка 1.2 „Здраве и безопасност“

По мярка 1.2 „Здраве и безопасност“ могат да кандидатстват рибари или собственици на риболовни кораби. В това число попадат и такива, които извършват риболовни дейности във водите на Черно море и река Дунав. Те могат да са физически, юридически лица или еднолични търговци. Общият бюджет по мярката е 452 456,82 лв. Предвидено е по нея да бъдат подпомогнати инвестиции, насочени към подобряване на хигиената, здравето, безопасността и условията на труд за рибарите на борда на риболовните кораби. За един проект може да бъде предоставена финансова помощ в максимален размер на 10 000 лева. Максималното съфинансиране може да бъде от 50% до 100% от общите допустими разходи. За кандидати, които са представители на дребномащабния крайбрежен риболов се предоставят средства в размер на 80 % от общите допустими разходи. За останалите кандидати, финансирането се равнява на 50 % от общите допустими разходи. Кандидати, които попадат извън определението за малки и средни предприятия, имат възможност да получат подпомагане в размер на 30 % от общите допустими разходи.

Мярка 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“

Предвидено е чрез мярка 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“ да бъдат компенсирани допълнителните разходи или пропуснатите ползи при отглеждането на аквакултури, осигуряващи екологични услуги. Кандидатите по нея могат да бъдат еднолични търговци или юридически лица. Те трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Освен това те трябва да развиват дейност в сектор „Аквакултура“. Мярката е с общ бюджет 6 204 870,67 лв. Той ще бъде разпределен в два сектора-„Аквакултури подлежащи на специфични изисквания за управление на защитени зони по  Натура 2000“ и „Аквакултури, опазващи околната среда и биологичното разнообразие“.

Съгласно Методология за изчисляване на компенсациите се определя и размерът на пропуснатите приходи и по двата сектора. Тя е приложена към Условията за кандидатстване по процедурата.

До 26.08.2019 г. включително ще се приемат проектни предложения по двете мерки.

Желаещите могат да кандидатстват изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020). За целта е необходимо да се използва Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

За автора

Сродни публикации