Решено: Ще се създаде дирекция „Биологично производство“ в министерството » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Решено: Ще се създаде дирекция „Биологично производство“ в министерството

Акценти

  • Предлага се дирекция „Растениевъдство и биологично производство“, с оглед значимостта на двата отрасъла, да се раздели

Правителството одобри нов Устройствен правилник на Министерството на земеделието, храните и горите.

Tова съобщиха от правителствената информационна службa.

Целта е да се прецизират правомощията на министъра. Също така и да се актуализират функциите на отделни звена, като се премахнат дублиращи и неактуални дейности.

По този начин ще се повиши ефикасността при изпълнението на възложените задачи и усъвършенстване на работните процеси чрез разделяне и преобразуване на структурни звена и преразпределяне на дейности.

Функциите на Инспектората се привеждат в съответствие с последните промени в нормативната уредба. Актуализират се функциите на дирекция „Наблюдение, координация и контрол на дейността на Разплащателната агенция“.

В общата администрация се предвижда преструктуриране на три дирекции. Функциите в областта на законодателството на Европейския съюз от дирекция „Европейска координация и международни отношения“ преминават в дирекция „Правна“ с оглед постигане на максимална координация на процесите, касаещи нормативната дейност. Обособява се дирекция „Правни дейности и законодателство на Европейския съюз“ с численост 43 щатни бройки.

Предвидени са промени и в специализираната администрация с оглед подобряване на организацията на работа. Предлага се дирекция „Растениевъдство и биологично производство“, с оглед значимостта на двата отрасъла, да се раздели. Функциите й да се поемат от дирекция „Растениевъдство“ и дирекция „Биологично производство“.


Предлаганите структурни промени и оптимизиране на числеността на отделни административни звена се извършва в рамките на утвърдената щатна численост на министерството, като са спазени задължителните нормативи за численост на администрацията съгласно Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията.

 

 

За автора

Сродни публикации