Рентата се договаря само в пари в новия закон за земеделските земи » Съвети в земеделието

февруари 24, 2024

Рентата се договаря само в пари в новия закон за земеделските земи

Акценти

  • Договорите и споразуменията подлежат на регистрация в общинската служба по земеделие при условията и по реда на глава шеста от закона

Договорите за ползване на земеделска земя не могат да действат повече от 10 години.

Срокът на договора се определя в зависимост от вида на насаждението, но не може да бъде по-дълъг от 30 стопански години, ако става въпрос за трайни насаждения.

Договорът може да бъде продължен с споразумение до изтичане на периода на плододаване, ако периодът на плододаване на трайното насаждение е по-дълъг от 30 години.

Ако пък договорът бъде сключен за по-дълъг срок, той има сила за 10, съответно за 30 стопански години.

Договорите за ползване на земеделска земя със срок до една година се сключват в писмена форма. Това гласи още новият проект.

Ако договорите са над една година, или пък имаме споразумение за изменението или прекратяването им, тогава те се сключват в:

  • – писмена форма с нотариално удостоверяване на подписите на страните;
  • – подлежат на вписване в службата по вписванията по местонахождението на имотите.

Договорите и споразуменията подлежат на регистрация в общинската служба по земеделие.

Упълномощаването за сключване на договор за ползване на земеделска земя трябва да бъде извършено с изрично пълномощно с нотариално удостоверяване на подписите на упълномощителите.

Договорите за земеделско ползване на държавни и общински земи се сключват в писмена форма и се регистрират в службата по вписванията по местонахождението на имотите, когато са със срок над една стопанска година.

С новия проект на закона вземането на рентното плащане ще има 10-годишен давностен срок. След него губите парите си.

По проекта се приемат предложения или жалби до 5 декември.

 

За автора

Сродни публикации