Какви са резултатите от изпълнението на ПРСР 2014 – 2020 г. » Съвети в земеделието

март 01, 2024

Какви са резултатите от изпълнението на ПРСР 2014 – 2020 г.

Акценти

  • Повече от 1 млрд. лева са разпределени и изплатени по мерките от ПРСР 2014-2020, от началото й досега

Днес ще се проведе дискусия в помощ на кандидатите по мярка 9

Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители” е от съществено значение за междинната оценка за изпълнението по ПРСР 2014 – 2020 г. Планирано е днес да се проведе среща и дебат с всички кандидати по мярката. Целта е да се обсъдят всички критерии за изпълнение на подготвяните от тях проектни предложения. Сега се изготвят оценките на административно съответствие и допустимост на заявленията. Предвидената дискусията с бенефициентите има за цел да им помогне за изясняване на неяснотите свързани с подаването на заявките за плащане.

През ИСУН са подадени 44 проектни предложения, като от тях само 38 са валидни и подадени в срок. Сега се изготвя оценка на административно съответствие и допустимост на 33 от тях. Бюджетът по приема е 7,5 млн. евро. Заявената финансова помощ на разглежданите към момента проекти се равнява на почти 9,5 млн. евро. Договори с кандидатите, които отговарят на критериите за допустимост ще бъдат сключени до края на тази година.

За европейско финансиране тази година за пръв път бяха подавани заявления през ИСУН. Така направиха всички кандидати по ПРСР – както земеделските производители, така и общините. Бяха отворени 17 приема за набиране на проектни предложения. По тях общият бюджет е близо 336 млн. евро. Работи се за договарянето на средствата до края на 2018 г. До момента са приключени 15 от приемите.

Повече от 1 млрд. лева са разпределени и изплатени по мерките от ПРСР 2014-2020, от началото й досега. Сключени са общо 5 474 договора. Броят на приетите заявления по отворените мерки достига 17 577. Договорените средства по всички приеми превишават 2,572 млрд. лева, което е 56 % от общия бюджет. 23,07 % е процентната усвояемост на бюджета по ПРСР.

Какво показа анализът на изпълнението на ПРСР 2014-2020 г.?

По подмярка 4.1„Инвестиции в земеделски стопанства” са приети 3 362 заявления за подпомагане. Периодът на прием на заявления за подпомагане е определен със Заповед № РД 09-2013 от 27.03.2015 г. Определеният бюджет е в размер на левовата равностойност на 214 306 560,01 евро. Подписаните договори са 908 на брой. Одобрената субсидия е в размер на 178 223 939,47 евро. За постигането на максимален процент на усвояване на средствата по подмярката в тази цифра са включени и наддоговорираните проекти.

2 926 бр. нови заявления за подпомагане са приети по подмярка 4.1„Инвестиции в земеделски стопанства”. Това се е случило в периода на прием на заявления за подпомагане, определен със Заповед № РД 09-755 от 04.10.2016 г. Прехвърлени са 239 заявления с подадено искане по чл. 42б от Наредба № 9 от 21.03.2015 г. Общият брой на проектните предложения по цитираната заповед е 3 165 бр. Определеният бюджет по заповед е в размер на левовата равностойност на 237 000 000 евро. С 549 кандидата са сключени договори по подмярката. Размерът на одобрената субсидия е 216 184 698,08 евро.

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

По подмярка „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” периодът на приема на заявления за подпомагане беше определен със заповед № РД 09-781 от 06.11.2015 г. Бюджетът по подмярката беше увеличен със Заповед № РД 09-689 от 17.09.2016 г. Така от 100 000 000 евро той нарасна с левовата равностойност до 80 794 849 евро. Със Заповед РД 09-6/05.01.2018 г. е определен бюджет от 49 500 000 евро за наддоговориране. До момента сключените договор са 268 и са на стойност 175 798 072,96 евро.

Със Заповед № РД 09-79 от 09.02.2018 г. беше открит приемът на проектни предложения по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4-001 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от ПРСР 2014-2020 г. Определения бюджет е в размер на 85 000 000 евро. Подадените проектни предложения са 593. До оценка на административно съответствие и допустимост са допуснати 175 от тях. Те са със заявена финансовата помощ в размер на 115 702 345,90 евро. Към настоящия момент във връзка с проектните предложения са изпратени писма за предоставяне на допълнителна информация.

 

Сродни публикации