Режимът на „белите петна“ защитава и гарантира правата на малкия собственик, който не е сключил договор за управление на собствеността си » Съвети в земеделието

февруари 24, 2024

Режимът на „белите петна“ защитава и гарантира правата на малкия собственик, който не е сключил договор за управление на собствеността си

Акценти

 • Земеделски имоти се предоставят за едногодишно уедрено ползване чрез заповед

Всеки собственик e свободен да избира начина на управление на земеделските си земи, съобразно тяхното предназначение.

Може да я обработва лично или чрез предоставянето й под наем или аренда с договор. За тези обстоятелства собственикът е длъжен да подаде декларация. Tова може да се извърши и електронно. В тази декларация собственикът на земеделска земя може изрично да отбележи, че не желае имотите му да се включват в масиви за уедрено ползване.

В България земеделската собственост е изключително разпокъсана.

Средният размер е 5,5 дка на собственик и прави неефективно земеползването в реални граници.

Именно тази разпокъсана структура на земеделието в България безусловно определя нуждата от уедравяне по масиви.

В Закона за собствеността и ползването на земеделските земи е разписана процедура за уедрено ползване на земеделските земи чрез едногодишни споразумения, без промяна на правото на собственост.

В тези споразумения участват:

 • – всички земеделски производители със съответните права на земеползване съгласно сключените договори;
 • – „бели петна“ или земите, за които собствениците не са сключили договори и не са подали декларация за начина на стопанисване, както и не са подали декларация, че не желаят да се включат в тези масиви.

Процентът на тези площи спрямо общата обработваема площ в годините намалява, както следва:

Обработваема площ

(дка)

„Бели петна“

(дка)

%  на „белите петна“ спрямо общата обработваема площ (дка)
Стопанска година 2018-2019
32 542 980 1 305 020 4,01
Стопанска година 2017-2018
32 505 190 1 410 770 4,34
Стопанска година 2016-2017
32 425 120 2 289 128 7,06
Стопанска година 2015-2016
32 218 530 1 983 440 6,16

 

„Режимът на „белите петна“ – понятие „бели петна“ не съществува, както и няма имоти без собственици. Има обаче имоти, за които не се регистрира никакво действие по управлението им от страна на собственици или ползватели. Това са изоставени имоти. В практиката тези имоти разговорно са добили популярност като „бели петна“.

Чрез споразумението за ползване се постигат следните цели:

 • –  Възпрепятства се неправомерното ползване на имоти. Собствениците им не се интересуват от тях поради различни причини – в чужбина са, неразбирателство между наследници, разходоемко управление заради малкия размер на площите, нямат възможност и др.
 • – Чрез провеждането на т.нар. „уедрено ползване“, без промяна на правото на собственост, се дава възможност на собственици и ползватели, които желаят да се занимават със земеделие, да обработват земите в дадено землище уедрено, чрез образуване на икономически ефективни земеделски площи.
 • – Защитават се правата и интересите на малките собственици, като им се гарантира и получаването на рента съгласно пазарните стойности, изчислена по ясно регламентиран ред в закона.
 • – Постигат се добри икономически резултати в земеделското производство. Същевременно се отчитат и пазят интересите на дребните собствениците.

 

Земеделски имоти се предоставят за едногодишно уедрено ползване чрез заповед. Всеки имот е индивидуализиран със собственика си и по никакъв начин не може да се придобива по давност.

С този режим са абсолютно гарантирани правата на собствениците на най-малки размер имоти, както и:

 • – собствеността;
 • – опазването;
 • – съхранението на качеството на земеделските земи;
 • – получаването на пазарната рента за района.

От прилагането на тази процедура средно годишно 237 хиляди собственика на земеделска земя имат право ежегодно да получат доход от нея, без разходи за стопанисването и управлението й. Собствениците на т.нар. „бели петна“ могат да получат сумите от Общинските служби по земеделие, платени за ползването им.

Необходимо е да подадат заявление и да се легитимират като собственик или наследник.

 

За автора

Сродни публикации