Расте рискът от горски пожари » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Расте рискът от горски пожари

Акценти

  • През първите шест месеца на изминалата година са регистрирани 285 пожара
  • При възникване или забелязване на пожар веднага трябва да се подаде сигнал на тел. 112

Заради високите температури расте опасността от възникването на горски пожари. Над 2 300 човека дават денонощни дежурства съгласно утвърдената програма за опазване на горите от пожари.

Те са горски служители от регионалните дирекции по горите, държавните предприятия и държавните горски и ловни стопанства. Има и доброволни формирования и групи за гасене на пожари към общините, които са в готовност да окажат съдействие при нужда.

В горските стопанства са извършени проверки от Изпълнителна агенция по горите (ИАГ), регионалните дирекции по горите и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”. Следи се за изпълнението на всички противопожарни мерки за превенция на горски пожари и оперативните планове за действие.

Изграждат се нови просеки и минерализовани ивици, а заедно с това се извършва поддръжка и на старите. Следи се за наличието на разделение на големи комплекси от иглолистни култури и насаждения с лесокултурни прегради. Почистени са сухите треви покрай ж. п. линии, пътища и линейни съоръжения. Премахнати са сухата и паднала дървесина в насажденията и културите от висок клас на пожарна опасност.
Започнала е подготовката на доброволни формирования, които помагат при гасенето на възникнали пожари. Съобразно законовите изисквания в тези групи вземат участие предварително обучени хора, на които са осигурени защитни облекла и маски.

За защита от възникването а пожари следят пожаронаблюдатели, патрулни и контролни екипи на терен. Има изградени автоматизирани системи за наблюдение и ранно оповестяване на пожари. Чрез тях към момента се следят близо 12 % от горските територии. Планирано е в следващите 5-6 години в цялата страна да бъдат поставени автоматизирани кули за наблюдение. За целта е разработена единна схема за тяхното разположение. Чрез този вид мрежа ще се извършва наблюдение на 70 % от горските територии в страната. Част от финансовите средства за изграждането й ще бъдат отпуснати безвъзмездно от Програмата за развитие на селските райони.

За борба с пожарите Държавните горски предприятия разполагат със специализирана противопожарна техника за горски терени.

За сравнение през изминалата година за първите шест месеца са регистрирани 285 пожара на площ от 19 274 дка. За първото полугодие на 2018 г. пожарите са 69 на обща площ от 1041 дка. До момента няма регистрирани върхови пожари.

От ИАГ апелират за съдействие. В случай на възникване или забелязване на пожар възможно най-бързо трябва да се подаде сигнал на тел.112.

Забранено е по време на пожароопасния сезон да се пали открит огън, да се извършват огневи работи в горските територии и на разстояние по-малко от 100 метра от техните граници. Не се допуска паленето на стърнища, суха трева и слама в земеделски земи, по слоговете и крайпътни ивици и други площи със суха растителност. В сила е забраната за изхвърляне на незагасени цигари и клечки кибрит при преминаване през горски насаждения!

 

Сродни публикации