Разсрочват се кредитите на животновъди и картофопроизводители » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Разсрочват се кредитите на животновъди и картофопроизводители

Акценти

 • Размерът на лихвата по отсрочването на задълженията е в размер на 3 %

ДФЗ реши да разсрочи кредитите, отпуснати на животновъди през периода 2008 – 2012 г. и на картофопроизводителите, получили заеми през 2011 г.

Размерът на лихвата по отсрочването на задълженията е в размер на 3 %.

 Заявления за отсрочване на отпуснати кредити в сектор „Животновъдство“ ще се приемат от 21 октомври 2019 г. до 10 януари 2020 г.

Отсрочват се дължимите към 27.11.2019 г. :

 • – главница и лихва по предоставени през 2008 г. и 2010 г. кредити на птицевъдите за закупуване на фураж, до 27 ноември 2020 г.;
 • – главница и лихва по предоставени през 2008 г. и 2010 г. кредити на свиневъдите за закупуване на фураж, до 27 ноември 2020 г.;
 •  – главница и лихва по предоставени през 2008, 2009, 2010 г. и 2012 г. кредити на животновъдите за закупуване на фураж, до 27 ноември 2020 г.;

От възможността за отсрочване на дължимите заеми могат да се възползват фермери, които през стопанската 2018-2019 г. отглеждат животни от същото направление, по което е получен кредитът.

Това са:

 • – птицевъдство;
 • – свиневъдство;
 • – животновъдство-едър и дребен рогат добитък.

Доказването на условието се удостоверява с извлечение от Интегрираната информационна система ВетИс на БАБХ. За животните, които не подлежат на идентификация е нужно писмо от официален ветеринарен лекар.

Производителите на картофи могат да подадат заявления в ОД на ДФ„Земеделие“ от 21 октомври 2019г. до 30 ноември 2019 г.

Отсрочват се дължимите към 27.11.2019 г.:

 • – главница по предоставени кредити за купуване на семена, минерални торове и препарати за производство на картофи до 27 ноември 2020 г. Същото се прилага при условие, че дължимата към 27 ноември 2019 г. лихва е възстановена преди подаване на заявление за отсрочване
 • – От възможността за отсрочване на дължимите кредити могат да се възползват само кредитополучатели, които през 2019 г. са отглеждали културата картофи, за която е получен кредитът.
 •  – Доказването на условието се удостоверява с извлечение от ИСАК или анкетен формуляр за обработваните площи;
 • – Не се допуска отсрочване на кредити на кредитополучател. За който е открито производство по несъстоятелност по реда на Търговския закон към датата на сключване на анекса.
 

За автора

Сродни публикации