Разглеждат скоростно проектите на млади фермери » Съвети в земеделието

май 30, 2024

Разглеждат скоростно проектите на млади фермери

Общо 1 479 заявления на стойност 72 315 705 лв. постъпиха в ДФ „Земеделие” по време на обявения от 20 август до 11 септември прием по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”. Бюджетът за този период е в размер на 78 232 000 лв. и е достатъчен за финансирането на всички проекти, които отговарят на критериите на допустимост съгласно Наредба № 9 от 3.04.2008 г. за мярка 112. Средствата бяха прехвърлени към мярката със седма нотификация на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) поради големия интерес към нея. Проектите ще бъдат обработени в най-кратки срокове.

Новост при кандидатстването тази година беше изискването стопанствата на кандидатите да имат 4, а не 2 икономически единици (ИЕ). Въведено беше и условие фермерите да докажат право за ползване на земята на цялото стопанство с документ за собственост, аренда или наем. Както и досега, кандидатите трябваше да изготвят бизнес план за 5 години. Приоритет имат фермерите със завършено средно или висше образование в сферата на земеделието, ветеринарната медицина или аграрната икономика, както и тези, които притежават сертификат за завършен 150-часов курс в същите области; проектите за дейности, които се осъществяват изцяло в сектор „Животновъдство”; проектите на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство, или са преминали към биологично производство; проектите на млади фермери, които са кандидатствали или възнамеряват да кандидатстват за финансово подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР; както и проекти от областите Благоевград, Варна, Габрово, Кърджали, Ловеч, Разград, Силистра, Смолян, София и Перник.

 

За автора

Сродни публикации