Пълен списък на къщите за гости, изградени по ПРСР 2007-2013 » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Пълен списък на къщите за гости, изградени по ПРСР 2007-2013

Държавен фонд „Земеделие“ публикува пълен списък с къщи за гости, съфинансирани по проекти по мярка 311,,Разнообразяване към неземеделски дейности", мярка 312 ,,Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. и по мярка 41 „Прилагане на стратегиите за местно развитие“, която се реализира от одобрени от МЗХ Местни инициативни групи (МИГ) при прилагане на подхода Лидер.
Информацията за изградените къщи за гости на територията на цялата страна е представена по области и населени места и има за цел да бъдат публично популяризирани обектите за селски туризъм, съфинансирани от ПРСР чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

С публикуването на списъка с къщите за гости Фонд „Земеделие“ очаква и адекватна обратна връзка от страна на обществеността. 

 

За автора

Сродни публикации