Публикуваха проектонаредбата за новата Национална пчеларска програма 2020-2022 » Съвети в земеделието

юли 30, 2021

Публикуваха проектонаредбата за новата Национална пчеларска програма 2020-2022

Акценти

 • 11.11.2019 г. е крайният срок на обществената консултация

МЗХГ публикува днес за обществено обсъждане Проект на наредба за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2020-2022 година .

11.11.2019 г. е крайният срок на обществената консултация. В рамките на срока могат да се изпращат становища до Дирекция „Животновъдство“, МЗХГ на е-mail: mneykova@mzh.government.bg

Новата НПП 2020 – 2022  ще подпомага следните мерки:

 • – мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари“ за дейностите: а) подпомагане на закупуването на техническо оборудване при първичния добив и обработка на пчелни продукти“; б) обмен на знания и добри технологични практики за отглеждане на пчелните семейства; в) популяризиране на българските пчелни продукти, чрез организиране на базари, в които участват местни пчелари.
 • – мярка Б „Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата“ за дейностите: а) закупуване на ветеринарномедицински продукти (ВМП) срещу вароатоза; б) изследване за резистентност на Varroa destructor към ВМП, разрешени за употреба за борба с вароатозата; в) изследване на пчелните семейства за наличие на нозематоза и нейното разпространение на територията на страната.
 • – мярка В „Рационализиране на подвижното пчеларство“ за дейностите: а) подпомагане закупуването на нов прикачен инвентар за подвижно пчеларство (ремаркета, платформи); б) възстановяване на разходите за подвижно пчеларство за придвижване на пчелните семейства.
 • – мярка Г „Мерки за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти“ за дейностите: а) физикохимичен анализ на пчелния мед; б) изследване на проби от хранителните запаси на пчелните семейства (мед, прашец) за остатъчни количества вещества от пестициди над пределните норми.
 • – мярка Д „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз“ за дейностите: а) закупуване на различни системи нови кошери за подмяна на стари негодни кошери и/или за увеличение на пчелина; б) поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства; в) закупуване на пчелни майки.
 • – мярка E „Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти“ за дейностите: а) инвентаризация на медоносната растителност в страната; б) криоконсервация на семенна течност от търтеи (миксиране на семенна течност); в) мониторинг на остатъци от пестициди в пчели от райони с интензивно земеделие.

За първи път в НПП 2020-2022 е променен моделът на финансиране на разходите за:

 • – закупуване на ветеринарномедицински продукти (ВМП);
 • – извършване на лабораторни анализи за изследване на физикохимичните показатели на пчелния мед;
 • – за закупуване на кошери, отводки и пчелни майки.

В предходните програми се възстановяваше фиксиран в програмата % от одобрените разходи при спазване на лимити за отделните активи/ВМП.

При този начин на финансиране се наблюдаваше тенденция на изкуствено завишаване на пазарните цени на активите/ВМП. Също така и формиране на неусвоен ресурс по Програмата. Поради първоначално заявяване и одобряване на инвестиционни разходи с начислен ДДС, които впоследствие се изплащат без ДДС.

В НПП 2020-2022 е предвидено финансирането на горепосочените разходи да се извършва въз основа на фиксирани ставки (финансова помощ).

Тези ставки са разписани в текста на Програмата. По мярка Б за закупуване на  ВМП са определени ценови групи, въз основа на определените със заповед на министъра на земеделието, храните и горите лимити за 2019 г. Най-високият размер на финансовата помощ е в девета ценова група и е в размер до 9,80 лева на пчелно семейство. Този размер представлява 81,7 % от стойността на най-високия лимит за ВМП за 2019 г. (12 лв.).

Стойността на финансовата помощ за ВМП във всяка от останалите ценови групи е изчислена съобразно лимита за всеки от ВМП за 2019 г. спрямо този процент.

В условията за подпомагане са посочени допустимите кандидати за подпомагане по всяка една мярка от Програмата. По част от мерките, бенефициери могат да са:

 • – сдружения на пчелари, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза;
 • – групи и организации на производители на пчелен мед и пчелни продукти (признати по съответния ред от министъра на земеделието, храните и горите);

като целта е да се засили ролята на пчеларските сдружения и да се насърчат земеделските стопани – пчелари да се сдружават за по-добро представяне на пазара на произведените от тях продукти. В раздела е разписано кои разходи се финансират, както и размера на финансовата помощ по отделните дейности.

В отделни приложения към проекта на Наредба са посочени всички активи:

 • – ВМП;
 • – пчеларско оборудване  за първичен добив и обработка на пчелния мед;
 • – прикачен инвентар за подвижно пчеларство;
 • – модели кошери;

които кандидатите могат да заявят за подпомагане по отделните мерки и дейности от НПП 2020 – 2022.

В приложения са разписани и критериите за оценка на проектите за осъществяване на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти, както и за оценка на заявленията по инвестиционните дейности от мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари“ и мярка В „Рационализиране на подвижното пчеларство“, както и по мярка Д „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз“.

Проектонаредбата предвижда със заповед на министъра на земеделието, храните и горите да бъде определена постоянна работна група за управление на НПП 2020-2022. Постоянната работна група ще прави предложения за промени в Програмата, за преразпределение на бюджета между мерките и дейностите, а при необходимост определя лимити за финансиране на допустими разходи.

Хронология:

 • – НПП 2020-2022 е одобрена с Решение за изпълнение (ЕС) 2019/974 на Комисията от 12 юни 2019 г.
 • – Съгласно чл. 58л, ал. 3 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС,  условията и редът за прилагане на Програмата се уреждат с наредба на министъра на земеделието, храните и горите.
 • – Със заподед на министър Танева РД 09-685/12.07. 2019 г. беше създадена работна група за изготвяне на проект на Наредба за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство 2020 – 2022 г. В работната група са включени членовете на  Консултативния съвет по пчеларство, както и представители на сдружението на производителите и търговците на ветеринарномедицински продукти.
 

За автора

Сродни публикации