Публикуван е проект на Наредбата за прилагане на подмярка 4.2 от ПРСР » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Публикуван е проект на Наредбата за прилагане на подмярка 4.2 от ПРСР

Министерството на земеделието и храните публикува Проект на Наредба за прилагане на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014 – 2020.
В проекта на наредба се уреждат условията и реда за прилагане на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на  селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. В проекта на наредба са регламентирани: допустимите за подпомагане кандидати, допустимите за подпомагане дейности, размерът на финансовата помощ, условията за допустимост към проектите и критерии за подбор, редът за одобрение на заявленията за подпомагане и редът за изплащане на помощта.
Наредбата с приложенията, критериите и всички приложения можете да изтеглите от  ТУК

 

Сродни публикации